Základní škola Sion J. A. Komenského

Články

Poprvé v naší škole

Vznik školy
Motto školy
Tým pracovníků školy
Rodičovský příspěvek
Metody vyučování
Projektová výuka
Práce ve skupinách
Metoda stanovišť
Jak děti hodnotíme
Denní hodnocení
Týdenní karty
Průběžné hodnocení
Vysvědčení
Jde nám o víc
i-cíle a i-plány
Připraveni na budoucnost
Hodnocení na 2. stupni
Individuální přístup k dětem
Družina
DDM Nová generace
Obědy
Výlety, exkurze
Školní parlament
Spolupráce se zahraničními školami
Jak je to s křesťanským zaměřením naší školy?
Vize rozvoje zázemí školy

Vítáme vás

u nás ve škole, anebo přesněji na palubě.
Jsme rádi, že jste nás přišli navštívit, a protože předpokládáme, že tu nejste jen tak, ale že se chcete o škole něco dozvědět, připravili jsme si pro vás pár informací ohledně nejčastějších témat a dotazů.

Vznik školy

ZŠ Sion vznikla z aktivity KC Sion v září 2003 a její založení bylo přirozeným vývojem navazujícím na aktivity Sionu, který se intenzivní práci s dětmi věnuje už 20 let. Sion je součástí Jednoty bratrské v ČR, což je křesťanská církev, do níž patřil i Učitel národů J. A. Komenský, jehož jméno a odkaz naše škola nese.

Motto školy

 

Škola pro život, škola plná života

Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů a odpovědnost i za vlastní vzdělání. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi. Pomáháme jim v rozvoji charakteru a vztahu k druhým i k sobě samým, přičemž se opíráme o křesťanské hodnoty.

Tým pracovníků školy

Dáváme velký důraz na výběr pracovníků školy, kteří nejsou jen odborně zdatní, ale kteří především mají o děti zájem, jsou ochotni se jim osobně věnovat a usilují o naplnění hodnot školy.
V současné době u nás pracuje přes 30 zaměstnanců a několik dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy.

Škola a rodiče = jeden tým

Součástí hodnot a důrazů školy je rozvíjet spolupráci s rodiči a vzájemně komunikovat nejen o prospěchu dětí, ale i o celkovém rozvoji osobnosti a s tím souvisejícími otázkami (rozvoj dovedností, charakteru, komunikace, vztahů atd.). Vedení školy vždy s rodiči uzavírá písemnou smlouvu, že jsou obě strany ochotny tuto spolupráci rozvíjet (v případě potřeby i nad rámec třídních schůzek).
Chceme, aby byli rodiče do školního dění opravdu zapojeni, proto se k tomu snažíme vytvářet prostor a příležitosti např. při různých školních akcích a na rodičovských párty. S tím souvisí i dobrá informovanost rodičů, o kterou se staráme prostřednictvím pravidelných týdenních infoletáků, krátkých zpráv do školních deníků, informačních nástěnek a webových stránek.
Více informací se dozvíte zde.

Rodičovský příspěvek

Naše škola chce dětem nabídnout kvalitní a atraktivní vybavení, pomůcky i pestrý školní program. Jedním ze zdrojů pro tento rozvoj je také rodičovský příspěvek.
S rodiči sepisujeme závaznou dohodu o placení rodičovského příspěvku v daných termínech. Ovšem v případě nepříznivé finanční situace je možné se dohodnout na individuálním řešení s vedením školy.

Metody vyučování

Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Záleží nám na hezkém prostředí, které je podnětné pro děti, na praktickém pojetí vyučovacích předmětů, maximálním zapojení dětí a rozvoj i moderních výukových metod.

1. stupeň - Námořníci

Projektová výuka

 

Celý školní rok je pro děti jedním velkým dobrodružstvím. Během "námořnické plavby" navštěvují různé země, o kterých se přirozenou cestou dovídají důležité informace, a tato témata se stávají i atraktivním pozadím při výuce všech ostatních předmětů.

Starší děti se zabývají složitějšími projekty. V roce 2011 proběhl např. týdenní projekt "Rodina". Více informací se dozvíte zde.

Práce ve skupinách

Tato práce podporuje u dětí samostatnost a spolupráci v učení. Nejde jen o občasnou aktivitu, ale o jedno ze základních rozestavení třídy.

Metoda stanovišť

Děti dostávají na celý den zadané úkoly, na kterých pracují v libovolném pořadí a podle svého tempa. Tento způsob děti opět učí samostatnosti, organizaci práce, rozhodování a schopnosti rozložit své síly v určeném časovém úseku.

Jak děti hodnotíme

U nás ve škole nenajdete klasické známkování, ale používáme různé způsoby hodnocení.

1. stupeň - Námořníci

Denní hodnocení

 

Hodnotíme v něm nejen výsledky, ale i přístup k učení a snahu dětí. Je zaměřeno motivačně a souvisí se školním programem.

Týdenní karty

Kartičky týdenního hodnocení pomáhají formovat především hodnotovou oblast ve třídě a vypovídají spíše o přístupu k práci, hodnotách a vztazích k pedagogům i spolužákům. Svým charakterem pravidelné krátkodobé zpětné vazby vytvářejí prostor pro spolupráci s rodiči a další motivaci dětí.

Průběžné hodnocení

Dále děti dostávají průběžná hodnocení, která podávají obrázek o tom, co se za uplynulé období zvládly naučit a jak si vedly v jednotlivých oblastech probíraného učiva (1x za 2 měsíce).

Vysvědčení

Vysvědčení dostávají školáci slovní, kde se zaměřujeme na zvládnutí učiva, aktivitu a osobnost žáka. Vysvědčení je doplněno pololetním hodnocením vycházejícím z průběžných zpráv.

2. stupeň - Objevitelé a studenti

Jde nám o víc

 

Žáci 2. stupně se pouští do hlubších objevů dalších souvislostí v jednotlivých předmětech s tím, že je kromě znalostí věnována pozornost i celkovému rozvoji osobností dětí, aby se naplnilo motto školy, že jsme škola pro život. V celkovém pojetí a přístupu k dětem navazujeme samozřejmě na to nejlepší z 1. stupně.

i-cíle a i-plány

Na školní rok vytyčujeme ve spolupráci s rodiči individuální cíle pro každého žáka. Od školního roku 2010-2011 mají všichni žáci školy individualizované učební plány. Učivo tak bude šité na míru jak pro nadané děti, tak pro ty, kteří toho zvládnou méně. Příprava i-plánů je podpořena z prostředků EU.

2. stupeň - Objevitelé a studenti

Připraveni na budoucnost

 

ZŠ Sion pro své žáky otvírá širokou škálu oblastí, ve kterých se mohou rozvíjet - práce ve školním parlamentu přináší první zkušenosti s realizací dobrých nápadů ve prospěch ostatních, partnerství se zahraniční školou z Anglie nabízí výměnné pobyty žáků a motivuje děti ke studiu cizích jazyků, projekt školní knihovny pomáhá s rozvojem čtenářské gramotnosti, během školního roku se žáci také zapojují do mnoha dnes již tradičních školních akcí.

Hodnocení na 2. stupni

Klíčovou změnou je zavedení kreditního systému - tj. žáci sbírají kredity a podle toho se odvíjí jejich celkové hodnocení. Nevracíme se sice ke klasickému známkování, ale i naše pětistupňové celkové hodnocení je snadno porovnatelné s ostatními školami kvůli přechodu na střední školy. Navíc zachycuje i složku aktivity, přístupu k učení a úroveň toho, jakých žák dosáhl výsledků vůči tomu, jaké měl předpoklady.

Individuální přístup k dětem

Jsme škola jak pro budoucí sekretářky a profesory, tak pro dobré zedníky a prodavačky, kteří svoji práci budou dělat rádi a poctivě. Rozvíjíme celou osobnost dítěte. Nesnažíme se děti seřadit do jedné "lajny", ale vedeme je k tomu, aby dosahovaly každý svého maxima.
Bystré děti, kterým jde učení výborně, dostávají větší prostor pro samostatnou práci, aby nemusely čekat na "pomalejší" spolužáky. Naopak na děti, které mají nejrůznější potíže s učením, nevyvíjíme stresující tlak na výkon, ale přirozeně počítáme s pomalejším tempem. Některým z těchto dětí se pak individuálně věnuje navíc i asistentka pro práci s dětmi se specifickými poruchami a procvičuje s nimi věci, ve kterých potřebují pomoc. Dětem dáváme najevo, že nezáleží jen na tom, jak rychle věci pochopí nebo se je naučí, ale také na tom, jaký k tomu mají přístup a jak se snaží.

Družina

Důležitou součástí školy je i odpolední družina, která je zdarma, a kde děti každý den čeká zajímavý program, spousta hraček a her.
Družina je pro nás víc než hlídání dětí. Někdy je tu i prostor pro rozvíjení toho, co se děti právě ve škole učí a zažívají to formou různých her a projektů. Družina přirozeně navazuje v přístupu k dětem i v hodnotách na dopolední vyučování.
Více informací se dozvíte zde.

DDM Nová generace

Pestrý výběr kroužků v rámci DDM je při naší škole k dispozici již od roku 2006. Každý den si mohou děti vybírat z několika zájmových činností. Kroužky jsou placené a jsou otevřeny i dětem z jiných škol.
Více informací se dozvíte zde.

Obědy

Obědy máme od 1. 3. 2010 z vlastní školní kuchyně, která nevaří z polotovarů, ale vždy jen z kvalitních surovin. Ceny obědů jsou 27,- Kč (pro žáky 6-10 let), 29,- Kč (pro žáky 11-14 let) a 30,- Kč (pro žáky 15 a více let).

Výlety, exkurze

Důležitou součástí školy jsou i lyžařské pobyty, školy v přírodě a školní slavnosti, jako např. Námočnické slavnosti, adventní trhy s dobročinnou sbírkou, Den rodičů, oslava Velikonoc a pasování nových námořníků na závěrečné školní slavnosti.

Školní parlament

Již několik let u nás funguje nová instituce zvaná Školní parlament. Každá třída si volí své 2 zástupce, aby jejich prostřednictvím mohla přinášet svoje nápady na vylepšení života školy, ať už se týkají vybavení školy, vzájemných vztahů nebo i projektů typu školního kina.
Více informací se dozvíte zde.

Spolupráce se zahraničními školami

Spolupráce se zahraničními školami, jejichž způsob výuky a pojetí celého školního systému se nám líbí, je pro nás důležitou inspirací.
Od roku 2008 rozvíjíme kontakty se základní školou z anglického Basingstoke, kterou již jednou navštívili naši nejstarší školáci a rovněž anglické děti přijely na návštěvu k nám. S pracovníky této školy jsme ve vzájemném pracovním kontaktu a chystáme další projekty, jako např. společnou konferenci pro učitele v roce 2011.
Více informací se dozvíte zde.

Jak je to s křesťanským zaměřením naší školy?

Jsme moderní školou založenou na křesťanských hodnotách. Věříme, že jsou důležité pro zdravý rozvoj osobnosti dětí, a proto jsou obsaženy ve veškerém školním dění. Naše školáky vedeme přirozenou cestou k základům etiky a mezilidských vztahů. Jednou týdně jim dále na biblické výchově tyto hodnoty ukazujeme na příbězích z Bible i z jejich běžného života.

Vize rozvoje zázemí školy

Dlouhodobě plánujeme stavbu vlastního školního areálu. V současnosti připravujeme rozšíření stávajících prostor na budově Kyjovská o další patro s velkou halou a speciálními multifunkčními třídami.

Doufáme, že jste se u nás cítili dobře a že se vám naše škola líbila. Děkujeme za návštěvu a rádi se s vámi zase někdy setkáme.

Tým ZŠ Sion