Školní projekty

Školní projekty

V rámci školního dění naší školy probíhá řada projektů a akcí, které vytváříme nebo se na nich podílíme (ve spolupráci s o. s. Sion Nová generace). Například s dětmi z 1. stupně se během školního roku plavíme na cestě kolem světa a poznáváme nové země, města, lidi apod. Každý týden je pro nás takový malý projekt, kdy poznáváme danou zemi nebo zažíváme nějaké dobrodružství. Kromě těchto akcí a školního programu se účastníme různých grantových soutěží a zde je přehled těch, ve kterých jsme uspěli:

Rok 2018    Rok 2016    Rok 2015    Rok 2014    Rok 2013    Rok 2012    Rok 2011    Rok 2010    Rok 2009    Rok 2008    Rok 2007    Rok 2006    Rok 2005    Rok 2004   


Rok 2018

Vážíme si energie

Naše základní škola popskytuje vzdělávání dětem s mateřským jazykem jiným, než je český jazyk. Prostřednictvím rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie byla uskutečněna výuka českého jazyka pro děti z Dánska. Více informací najdete zde.

Družina je prima

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. Ve školním roce 2017-2018 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: historický projekt "Jsme přece Češi", projekt "Relaxace v družině a školním klubu", objevitelský projekt "Objevitelé, vynálezci a mořeplavci", dopravně zdravotnický projekt a projekt "Jak se co dělá, jak co funguje".

Podpora ZŠ Sion

V základní škole od 1. září 2017 probíhá projekt „Podpora ZŠ Sion“, který je spolufinancován EU. Škola získala prostředky na podporu práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory, případně se speciálními vzdělávacími potřebami. Tímto projektem můžeme podpořit práci ve škole díky školní speciální pedagožce. Část prostředků využíváme také na další vzdělávání pracovníků školy v oblastech matematické gramotnosti.

Rok 2016


Podpora primární prevence na ZŠ Sion – Projekt "Začít včas!"

Tento projekt slouží k podpoře a naplnění cílů specifické primární prevence na ZŠ Sion J. A. Komenského na základě Minimálního preventivního programu školy. Projekt probíhal od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017. Především se jednalo o podporu těchto aktivit:

 • Specifické preventivní programy pro 1.-9. třídy
 • Externí preventivní program
 • Podpora třídních učitelů ve vedení třídnických hodin
 • Beseda o holocaustu
 • Akreditované školení pro pedagogické pracovníky

Zelená učebna ZŠ Sion

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v tomto roce postavit zelenou učebnu (altán) s přírodním jezírkem a vybavit ji sadou hornin, meteostanicí a dalšími enviromentálními pomůckami. Dlouholetý sen naší školy se tak díky tomu stal realitou.

Projekt "Zelená školní učebna"

Lesy České republiky, s. p. nás podpořily v rámci projektu Zelená školní učebna. S jejich pomocí jsme tak mohli vytvořit přírodní učebnu využitelnou k výuce přírodovědných a environmentálních předmětů.

Terénní výuka v Přírodní památce Na Plachtě

Město Hradec Králové podpořilo v rámci projektu Terénní výuka v Přírodní památce Na Plachtě výuku přírodních věd v naší škole. S touto podporou jsme mohli pořídit ptačí budky, sbírku hornin a nerostů a další učební pomůcky. Žáci tak zažívají důležitost péče o přírodu a poznávání jejich zákonitostí.

Kompenzace nájemného za rok 2016

Město Hradec Králové podporuje práci, kterou děláme v rámci školního dění, školní družiny a dalších volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Námořnické slavnosti 2016

Město Hradec Králové podpořilo také školní Námořnické slavnosti, které přispívají k pozitivnímu vnímání školy dětmi, posilují národní cítění a rozvíjejí v dětech kreativitu.

Slavnost Pesach, Den pro rodiče, Přijímání námořníků 2016

Město Hradec Králové již tradičně podporuje tyto akce školy:

 • Slavnost Pesach - tradiční oslava Velikonoc; udržování pozitivních tradic jsou velmi důležité pro vytváření mravních hodnot u mladé generace; součástí bývá bohatý doprovodný program a workshopy.
 • Den pro rodiče - galavystoupení všech tříd školy vytváří prostor, kde se rodiče a škola mohou potkat v neformálním prostředí a posílit vzájemné vztahy.
 • Přijímání námořníků - závěrečná školní slavnost, důležitý start pro předškoláky, zhodnocení roku pro školáky, místo setkání rodičů a školy.

Projekt "Autověda"

znak skoda Naše škola získala sponzorský dar od ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu "Popularizace technického vzdělávání na ZŠ" na zakoupení potřebných pomůcek k realizaci projektu "Autověda". Žáci druhého stupně ZŠ Sion budou zábavnou formou poznávat fyzikální zákonitosti skrze fungování dopravního prostředku – automobilu.

Projekt "Autověda"

znak skoda Naše škola uspěla s projektem Autověda i v rámci grantového programu "Popularizace technického vzdělávání na ZŠ" z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Díky němu byly zakoupeny fyzikální pomůcky do oboru elektřina, mechanika a dynamika. Žáci druhého stupně ZŠ Sion díky praktickým sadám pomůcek zažijí ještě více pokusů z fyziky, díky kterým se učí fyzikálním principům a zákonitostem.

Mezinárodní spolupráce ZŠ Sion 2016

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v rámci partnerské spolupráce s King’s School Basingstoke uskutečnit tradiční Školu na horách (Ski trip), která proběhla v Krkonoších v termínu 4.-8. 1. 2016, kde jsme měli skupinu 20 anglických žáků za doprovodu jejich učitelů. Druhou akcí byla podzimní návštěva našich žáků v jejich partnerské škole, která se velmi vydařila.

Rok 2015


Podpora primární prevence na ZŠ Sion – Projekt "Začít včas!"

Tento projekt slouží k podpoře a naplnění cílů specifické primární prevence na ZŠ Sion J. A. Komenského na základě Minimálního preventivního programu školy. Projekt probíhal od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016. Především se jednalo o podporu těchto aktivit:

 • Specifické preventivní programy pro 1.-9. třídy (Sion Nová generace, z. s. – Kyberšikana, šikana, Vážíš si svého těla aj.); ACET – Sex, AIDS, vztahy). Jednalo se o 30 hodin vedených metodikem prevence ZŠ Sion.
 • Externí preventivní program - akreditované preventivní programy, které vede vyškolený externí lektor preventivní organizace Sion Nová generace, z.s.
 • Podpora třídních učitelů ve vedení třídnických hodin. V tomto roce byly rozšířeny třídnické hodiny v každé třídě se zaměřením na uvědomění si vlastní hodnoty a zařazení jednotlivců do třídního kolektivu. Dále se jednalo o podporu komunikačních dovedností, prosociálního chování, rozvoj empatie, budování úcty a sebeúcty, rozvoj spolupráce.
 • Beseda s pamětníkem holocaustu
 • Akreditované školení pro pedagogické pracovníky na téma "Vytváření a posilování třídního kolektivu", které vedli zkušení pracovníci z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny z Prahy

Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů v roce 2015-2016

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v rámci tohoto projektu pracovat na rozvoji nadaných žáků z naší školy, a to v různých oblastech jejich nadání. Tento rozvoj je založen na individuální práci učitelů s nadanými žáky, pro které učitelé připravují i-plány rozvoje. Jedná se o práci, která je často nad rámec běžné výuky, např. při přípravě na olympiády a soutěže.
Účast na soutěžích je součást plánu rozvoje nadaných dětí – dbáme na to, aby práce "navíc" talentovaných žáků vyústila v praktické využití. Tito žáci se účastní olympiád a soutěží pořádaných různými organizacemi, publikují svoje práce na internetu, apod.

Kompenzace nájemného za rok 2015

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, školní družiny a dalších volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Slavnost Pesach, Den pro rodiče, Přijímání námořníků 2015

Město Hradec Králové již tradičně podpořilo tyto akce školy:

 • Slavnost Pesach - tradiční oslava Velikonoc; udržování pozitivních tradic jsou velmi důležité pro vytváření mravních hodnot u mladé generace; součástí bývá bohatý doprovodný program a workshopy.
 • Den pro rodiče - galavystoupení všech tříd školy vytváří prostor, kde se rodiče a škola mohou potkat v neformálním prostředí a posílit vzájemné vztahy.
 • Přijímání námořníků - závěrečná školní slavnost, důležitý start pro předškoláky, zhodnocení roku pro školáky, místo setkání rodičů a školy.

Námořnické slavnosti, Adventní trhy 2015

Město Hradec Králové podpořilo také tyto akce školy:

 • Námořnické slavnosti - přispívají k pozitivnímu vnímání školy dětmi, posilují národní cítění a rozvíjejí v dětech kreativitu.
 • Adventní trhy - jedná se o společenskou akci charitativního charakteru, během které děti za zvuku vánočních písní prodávají rodičům a přátelům školy vlastní výrobky s vánoční tématikou, které vyráběly v průběhu podzimu ve škole nebo doma; výtěžek je použit na charitativní účely a podporu školy.

Družina a školní klub je prima 2015

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2015 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Vlastivědný projekt, Relaxace v družině a školním klubu, Objevitelé, vynálezci a mořeplavci, Přírodovědný projekt, Jak se co dělá, jak co funguje.

Mezinárodní spolupráce ZŠ Sion 2015

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v rámci partnerské spolupráce s King‘s school Basingstoke vyslat pět našich žáků spolu s učitelským doprovodem do Anglie. Naši žáci tak okusili jeden týden v britské škole. Součástí návštěvy byl i poznávací výlet po Londýně. Návštěva se uskutečnila 8.–12. 6. 2015.

Rok 2014


Družina a školní klub je prima 2014

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2014 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Jsme přece Češi, Relaxace v družině a školním klubu, Objevitelský projekt, Dopravně-zdravotnický projekt.

Mezinárodní spolupráce ZŠ Sion 2014

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v rámci partnerské spolupráce s King’s School Basingstoke uskutečnit 2 akce. První byla tradiční Škola na horách (Ski trip), která proběhla v Krkonoších v termínu 6.-10. 1. 2014 a kde jsme měli skupinu 21 anglických žáků za doprovodu 3 jejich učitelů. Druhou byla v termínu 28.9.-5.10. další návštěva 18 žáků a 2 učitelů ZŠ Sion do partnerské školy.

Podpora primární prevence na ZŠ Sion - Projekt Začít včas!

Tento projekt slouží k podpoře a naplnění cílů specifické primární prevence na ZŠ Sion J. A. Komenského na základě Minimálního preventivního programu školy. Především se jednalo o podporu těchto aktivit:

 1. Specifické preventivní programy pro 1.-9. třídy
 2. Podpora třídních učitelů ve vedení třídnických hodin
 3. Beseda s pamětníkem holocaustu
 4. Akreditované školení pro pedagogické pracovníky na téma Strategie vyšetřování šikany I.,II. pod vedením Mgr. Jiřího Maléře

Kompenzace nájemného za rok 2014

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, školní družiny a dalších volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Letem školním světem, Pesach a Přijímání námořníků

Město Hradec Králové podpořilo tyto akce školy:

 • - Letem školním světem - galavystoupení všech tříd školy vytváří prostor, kde se rodiče a škola mohou potkat v neformálním prostředí a posílit vzájemné vztahy
 • - Pesach - tradiční oslava Velikonoc; udržování pozitivních tradic jsou velmi důležité pro vytváření mravních hodnot u mladé generace; součástí bývá bohatý doprovodný program a workshopy
 • - Přijímání námořníků - závěrečná školní slavnost, důležitý start pro předškoláky, zhodnocení roku pro školáky, místo setkání rodičů a školy

Námořnické slavnosti 2014 a Adventní trhy 2014

Město Hradec Králové podpořilo tyto akce školy:

 • - Námořnické slavnosti - přispívají k pozitivnímu vnímání školy dětmi, posilují národní cítění a rozvíjejí v dětech kreativitu
 • - Adventní trhy - jedná se o společenskou akci charitativního charakteru, během které děti za zvuku vánočních písní prodávají rodičům a přátelům školy vlastní výrobky s vánoční tématikou, které vyráběly v průběhu podzimu ve škole nebo doma; výtěžek je použit na charitativní účely a podporu školy

Rok 2013


Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou v Anglii

Královéhradecký kraj nás podpořil v rámci mezinárodní spolupráce 2013. Díky této podpoře se mohl uskutečnit výměnný pobyt 14 našich žáků a 2 učitelů v partnerské škole King's School Basingstoke.

Kompenzace nájemného za rok 2013

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, školní družiny a dalších volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Družina a školní klub je prima

images/o_skole/projekty Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2013 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Jsme přece Češi, Malý zdravotník, Čím budu, až budu velký, Dopravní projekt, Relaxace v družině a školním klubu a Námořnické slavnosti.

Námořnické slavnosti 2013 a Adventní trhy 2013

Město Hradec Králové podpořilo naše dvě zajímavé školní akce. Námořnické slavnosti především přispívají pozitivnímu vnímání školy dětmi, které si ji spojují s příjemnými zážitky, zároveň posilují národní cítění a rozvíjejí v dětech kreativitu. Adventní trhy kromě nádherné předvánoční atmosféry a skvělých vystoupení našich žáků jsou také zaměřené na to, aby naši žáci udělali něco praktického pro ostatní. Letos jsme opět podpořili studium indické holčičky Mahimy a zároveň naši žáci zorganizovali projekt Vánoce splněných přání pro děti z azylového domu pro matky s dětmi v Hradci Králové.

Rok 2012


Podpora činnosti sportovních organizací

Město Hradec Králové podpořilo náš sportovní klub formou kompenzace nájemného ve sportovní hale Třebeš a dále příspěvkem na sportovní pomůcky a činnost florbalového klubu Hradečtí lvi - FBC Sion.
V roce 2012 navázal klub na účast v ligových soutěžích Královéhradeckého kraje v kategoriích přípravky, elévů, mladších a starších žáků a nově byla otevřena kategorie dorostenců. Tři mladí sportovci našeho klubu se dostali do regionálních výběrů. Celkově se naše členská základna rozrostla o více než 45 % (ze 75 na 109 aktivních členů). Pro registrované i pro neregistrované hráče dětských kategorií jsme uspořádali speciální turnaj Florbal Open 2012, který sloužil jako propagace florbalu mezi dětmi města Hradec Králové a okolí. Zúčastnilo se ho přes 80 dětí. Tento turnaj podpořil grantově také Královéhradecký kraj.

Kompenzace nájemného za rok 2012

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, kroužků Domu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou v Anglii

Cílem našeho projektu bylo rozvinout a podpořit spolupráci s partnerskou základní školou King’s School Basingstoke, dále vytvořit ještě pevnější a dlouhodobější partnerství na úrovni žáků obou škol prostřednictvím akce Škola na horách a návštěvou našich žáků v King’s Shool. Celý pobyt proběhl za podpory Královéhradeckého kraje, kde naše škola získala grant na příspěvek na ubytování pro naše anglické přátele.

"Florbal open" - florbalový turnaj

Druhý ročník florbalového turnaje Florbal Open 2012 proběhl v sobotu 10. listopadu ve sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. Turnaj byl určen nejen těm, kdo florbal hrají v rámci nějakého týmu, ale i jednotlivcům z celého Královéhradeckého kraje, kteří si hrají jen tak pro sebe a chtějí si na vlastní kůži vyzkoušet, jak to na takovém turnaji chodí. Většina dětí již měla s florbalem zkušenosti z tělesné výchovy či kroužku na základních školách, ale turnaje se zúčastnili i úplní nováčci. Celkem se přihlásilo něco přes 70 hráčů ve věku od 6 do 15 let a hrálo se ve třech kategoriích – přípravka, mladší a starší žáci. Královéhradecký kraj podpořil tento turnaj financováním nájmu haly a cen turnaje.

Družina a školní klub je prima

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2012 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Malý zdravotník, Dopravní projekt, Jsme přece Češi, Malý historik a dále dlouhodobý projekt "Čím budeš, až budeš veliký", kde se děti formou exkurzí seznamují s povoláními dospělých.

Rok 2011


Kompenzace nájemného za rok 2011

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, kroužků Domu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Příspěvek z grantu na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Město Hradec Králové nám v rámci grantu na volnočasové aktivity dětí a mládeže přispělo finančním příspěvkem na školní akci Adventní trhy 2011. Za zvuků vánočních koled si zde rodiče a přátelé školy mohli zakoupit výrobky připravené žáky naší školy. Výtěžek putoval mimo jiné na zajištění školních potřeb školou adoptované indické holčičky Mahimy Bishwakarmy.

Projekty v rámci družiny a školního klubu

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2011 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Malý zdravotník, Dopravní projekt, Námořníci, Malý historik.

"Florbal open" - florbalový turnaj

Během října jsme oslovili děti a mládež ze základních škol z Hradce Králové a okolí (Třebechovice p. O., Opatovice n. L. Předměřice n. L. aj.) a dále naše partnery, kteří také pracují s mládeží ve vzdálenějších místech našeho kraje (Dobruška, Rychnov n. K., Nové Město n. M., Ústí n. O. atd.).
První ročník florbalového turnaje Florbal Open 2011 v sobotu 12. listopadu proběhl ve sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. Turnaj byl určen nejen těm, kdo florbal hrají v rámci nějakého týmu, ale i jednotlivcům, kteří si hrají jen tak pro sebe a chtějí si na vlastní kůži vyzkoušet, jak to na takovém turnaji chodí. Celkem se přihlásilo něco přes 100 hráčů ve věku od 6 do 15 let a hrálo se ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci.
Celkově jsme spokojeni s příjemnou atmosférou turnaje, fair play hráčů i velkou účastí. Je vidět, že florbal opravdu patří k nejrychleji se rozvíjejícím sportem v ČR i jinde v Evropě. Turnaj se uskutečnil díky podpoře Královéhradeckého kraje, který v rámci grantu na podporu sportovních akcí hradil nájem a část pomůcek.

Rok 2010


Kompenzace nájemného za rok 2010

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, kroužků Domu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Projekt Příběhy bezpráví

logo pribehy bezpravi V naší škole jsme měli v rámci projektu Příběhy bezpráví besedu s pamětnicí totalitního režimu 50. let, paní Hanou Truncovou. Za své protikomunistické názory byl nejdříve vězněn její otec, později i ona musela prožít mnohaleté ponižování v komunistickém vězení, odloučena od svých přátel i rodiny.

Projekt Škola ušitá na míru

V rámci 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globálního projektu Královéhradeckého kraje jsme uspěli s projektem "Škola ušitá na míru". Podařilo se nám tak z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu získat finanční prostředky v celkové výši téměř 1.200.000 Kč.
Hlavním cílem projektu je, jak ostatně napovídá jeho název, škola "ušitá" na míru. Představujeme si ji jako školu, která umožňuje individualizovanou výuku založenou na osnovách, které každé dítě připraví podle jeho schopností na praktický život. Pro tento cíl vytváříme i vhodné metody a formy práce ve škole. 
Projekt je na naší škole realizován od 1. října 2010 do 31. března 2012, jeho výsledky však prolnou životem školy i v následujících letech.

Projekty v rámci družiny a školního klubu

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2010 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Malý zdravotník, Dopravní projekt, Námořníci, Malý historik.

Projekt Když se děti učí samy a rády

Jednou z moderních forem vyučování, kterou již čtvrtým rokem rozvíjíme na naší škole, je práce na stanovištích. Podle našich zkušeností je to výborná učební metoda, která dává učitelům do rukou nástroj potřebný k individualizaci výuky, žákům pak umožňuje rozvoj v mnoha oblastech - získávají díky ní kromě potřebného procvičení probíraného učiva a znalostí i mnohé cenné zkušenosti a návyky (organizace vlastní práce, spolupráce s ostatními, přijímání zodpovědnosti za vlastní vzdělávání, motivuje k samostatnému učení atd). Žáci všech tříd během prvních dvou měsíců školního roku virtuálně procestovali Českou republikou s různými přírodními zvláštnostmi, odhalovali, jak vypadal život v českých zemích v rozličných historických epochách, seznamovali se s našimi historicky významnými osobnostmi a zkoumali všechny možné zajímavosti spojené s Českou republikou těchto dnů.
Na stanovištích žáci mohli využívat nově zakoupené pomůcky k tomuto účelu, např. encyklopedie, obrazové publikace, hry s kvízovými otázkami, počítačové vlastivědné programy, sadu nerostů atd.

Projekt RWE

V roce 2010 společnost RWE poskytla finanční příspěvek na modernizaci učebních pomůcek do naší školy. Podpora byla zaměřena na práci s interaktivní tabulí, která děti velice baví a umožňuje vytvářet zajímavé hodiny s využitím moderní techniky a dostupných technologií. Konkrétně se jednalo o následující vybavení pro třídu: notebook, dataprojektor a přenosný interaktivní systém "eBeam Projection".

Rok 2009


Kompenzace nájemného za rok 2009

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, kroužků Domu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Spolupráce škol na mezinárodní úrovni

V rámci grantu Královéhradeckého kraje v programu Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže jsme uspěli s projektem Spolupráce škol na mezinárodní úrovni. Cílem projektu je podpořit dlouhodobou spolupráci a vytvořit partnerství s King's School v Anglii - na úrovni žáků těchto škol.

Mladí čtenáři

V rámci grantu Královéhradeckého kraje v programu Podpora profilace školy nebo školského zařízení jsme uspěli s projektem Mladí čtenáři. Cílem projektu je podpora dětí k aktivnímu čtení a vytvoření specifického systému "čtenářství" ve školní knihovně.

Vážíme si energie

V rámci grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 jsme uspěli s projektem Vážíme si energie. Hlavním cílem projektu je vést žáky k tomu, aby si uvědomili, že energie (elektřina, teplo, voda), ale i další zdroje mají svoji konkrétní vyčíslitelnou hodnotu. Chceme je vést ke změně chování tak, aby se naučili energiemi šetřit nejen v prostředí školy, ale i v jejich domovech.

Rok 2008


Kompenzace nájemného za rok 2008

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, kroužků Domu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Vědcem hravě

V rámci grantu Královéhradeckého kraje na podporu programu Přírodovědné a technické předměty snadněji jsme uspěli s projektem Vědcem hravě. Projekt se soustřeďuje na vytvoření podnětného, atraktivního prostředí, v němž jsou žáci obklopováni výukovými materiály a didaktickými pomůckami, které mají volně k dispozici přímo ve třídách. Součástí projektu jsou i krátkodobé tématicky zaměřené vědecké projekty, při nichž se školáci učí dalším důležitým dovednostem.

Pomůcky pro EVVO

Město Hradec Králové částečně podpořilo výuku péče o životní prostředí města a ekologický projekt naší školy směřující k separaci odpadu.

Rok 2007


Kompenzace nájemného za rok 2007

Město Hradec Králové částečně podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, aktivit pro žáky i širokou veřejnost. Zároveň tak kompenzuje naše investice, které jsme provedli v rámci přestavby pavilonu ZŠ Mandysova v roce 2005.


Škola hrou aneb pracujeme s interaktivní tabulí

V rámci grantu Královéhradeckého kraje na podporu nadstandardních forem vzdělávání a výchovy jsme uspěli s projektem na nákup interaktivní tabule a vytvoření výukových lekcí pro pro hodiny matematiky na prvním stupni. Tento rok jsme projekt dokončili (výstupy tohoto projektu).


Vědcem hravě

V rámci grantu Královéhradeckého kraje na podporu programu Přírodovědné a technické předměty snadněji jsme uspěli s projektem Vědcem hravě. Projekt se soustřeďuje na vytvoření podnětného, atraktivního prostředí, v němž jsou žáci obklopováni výukovými materiály a didaktickými pomůckami, které mají volně k dispozici přímo ve třídách. Součástí projektu jsou i krátkodobé tématicky zaměřené vědecké projekty, při nichž se školáci učí dalším důležitým dovednostem. 


Rok 2006


Kompenzace nájemného za rok 2006

Město Hradec Králové opět podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, aktivit pro žáky i širokou veřejnost. Zároveň tak kompenzuje naše investice, které jsme provedli v rámci přestavby pavilonu ZŠ Mandysova v roce 2005.


Koutek pro koumáky

Tento rok jsme dokončili projekt, v rámci kterého jsme vytvořili pracovní koutky ve třídách, kde mají žáci možnost pokračovat v další práci, pokud svoje úkoly v hodině už splnili, kde mohou trávit přestávky, pracovat na počítači, plnit různé úkoly, vyhledávat informace na internetu nebo v malé knihovničce. Zároveň jsme pro ně připravili atraktivní program Koumák, kde plní různé úkoly, odpovídají na otázky, vyplňují získané informace a to všechno se eviduje, takže učitel má přehled, jak žák pracuje.


Poznej své přátele

Cílem tohoto projektu bylo umožnit žákům unikátní zážitek poznat americkou vojenskou základnu Aviáno v Itálii (včetně návštěvy americké základní školy) a zároveň se seznámit s jednou ze zemí EU. Projekt navazoval na několikaleté kontakty s americkou organizací MCYM (náš partner na italské straně), která pracuje na základnách NATO s americkými teenagery. Město Hradec Králové podpořilo tento projekt v rámci grantu na rozvoj mezinárodní spolupráce.


Ve městě a za městem

Koncem června jsme ukončili ekologický projekt Ve městě a za městem (viz. níže) podpořený Královéhradeckým krajem.


Škola hrou aneb pracujeme s interaktivní tabulí

V rámci projektu SIPVZ (MŠMT) a grantu Královéhradeckého kraje na podporu nadstandardních forem vzdělávání a výchovy jsme uspěli s projektem na nákup interaktivní tabule a vytvoření výukových lekcí pro pro hodiny matematiky a českého jazyka na prvním stupni. Více informací najdete zde


Rok 2005


Škola plná života

V rámci grantu Magistrátu města Hradec Králové na volnočasové aktivity jsme získali příspěvek na podporu kroužků a akcí, které jako škola pořádáme. Jednalo se o kroužky Objevujeme přírodu, Technika kolem nás, Malí šikulkové, sportovní, vaření, Klub Sion a akci Zimní radovánky.


Nájemné na rok 2005

Město Hradec Králové celkově podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, aktivit pro žáky i širokou veřejnost, i to, kolik úsilí a vlastních prostředků jsme investovali do přestavby jednoho z pavilonů ZŠ Mandysova. Získali jsme tak nájem v tomto pavilonu pro rok 2005 zdarma, také jsme mohli využít tělocvičnu a keramickou dílnu ZŠ Mandysova pro kroužky a hodiny tělesné výchovy.


Koutek pro koumáky

Grant Královéhradeckého kraje na podporu nadaných a aktivních žáků, jehož cílem je vytvořit speciální pracovní koutky (vybavený počítačem, knihovničkou, pomůckami a sadou úkolů), kde můžou pracovat žáci, kteří během hodiny už mají hotovou svoji práci.


Školní farma

Grant Královéhradeckého kraje na podporu ekologického projektu, v rámci kterého si žáci ZŠ Sion dlouhodobě vytváří zdravý a odpovědný vztah k přídodě. O našich zvířátkách, která na naší škole chováme, vytvořily samy děti webové stránky.


Ve městě a za městem

Grant Královéhradeckého kraje na podporu ekologického projektu, v rámci kterého se učíme třídit odpadky ve škole, poznáváme, jak funguje odpadové hospodaření ve městě, sledujeme, jak to vypadá ve městě a za městeme. 


Rok 2004


Duhová dílna

Grant Nadace Duhové energii, s jehož pomocí jsme rozjeli kroužek Šikulka v rámci naší školní družiny.

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v rámci partnerské spolupráce s King’s School Basingstoke uskutečnit 2 akce: první byla tradiční Škola na horách (Ski trip), která proběhla v Krkonoších v termínu 6. - 10. 1. 2014. Zde jsme měli skupinu 21 anglických žáků za doprovodu 3 jejich učitelů. Dále v termínu 27.9. – 5.10. se uskutečnila další návštěva 18 žáků a 2 učitelů ZŠ Sion do partnerské školy.