Kritéria zápisu

Pro příjímání dětí do MŠ pro školní rok 2018-2019

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Obecná kritéria

Budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním (§50 zákona 258/2000 Sb.)

Ředitelka MŠ má právo požádat rodiče o společné setkání.

Závazná přihláška a dohoda Školka a rodiče – jeden tým musí být doručena a řádně vyplněna do 12. 5. 2018

Rodiče plně souhlasí se zaměřením MŠ, jejími specifiky a hodnotami, jež MŠ prezentuje a předává, spolupracují s námi a podílí se na životě MŠ.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k docházce do MŠ vydá ředitelka MŠ nejpozději do 30 dní od posledního možného termínu pro doručení Závazné přihlášky.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně přijato dítě před nástupem povinné školní docházky.

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti, které k datu 31. 8. 2018 dovrší nejméně 2.5 let. Pokud v odůvodněných případech ředitelka mateřské školy nerozhodne jinak.

Bodové ohodnocení

1. Sourozenci dětí, které již navštěvují MŠ Sion - 5 bodů

2. Podle data podání „Závazné přihlášky" nebo „Žádosti o přijetí"

- podání v roce 2016, případně dříve - 3 body

- podání v roce 2017 - 2 body

- podání v roce 2018 - 1 bod

Při stejném bodovém ohodnocení má přednost dítě dříve narozené.

Pro příští školní rok bude přijato 14 dětí.

Podmínkou pro nástup do MŠ je:

- řádné vyplnění a odevzdání Evidenčního listu s lékařským potvrzením o řádném očkování

- podpis Smlouvy o vzdělávání dítěte

- zaplacení zálohy do 20. 6. 2018

 

Kritéria byla zveřejněna 11. 4. 2018.

Fotky z uplynulého týdne
   GALERIE     BESÍDKY     ŠKOLKA NA HORÁCH   PŘEDŠKOLÁK    FACEBOOK    NOVINKY SIONU