Sion High School

Velmi rádi přivítáme na naší střední škole aktivní studenty, kterým jde o víc než jen být přijati na jakoukoli střední školu a výhledově získat maturitu, ale chtějí prožít 4 roky středoškolského života, které jim dají příležitost rozvinout své talenty, objevit své silné stránky a jít více do hloubky v oblastech svých zájmů.

Naše motto „…jiná škola!“ vyjadřuje, že nabízíme jiné školní prostředí, než je obvyklé. Tedy přátelskou atmosféru nejen mezi studenty, ale zvláště mezi studenty a učiteli, kteří v našem pojetí školy nemají za úkol studenty „nachytat“ v tom, co neumí, ale pomoci jim, aby toho uměli a zvládali stále více, inspirovat je k tomu chtít vědět více apod.

V naší škole zásadně neděláme „přepadová“ zkoušení u tabule, namísto toho máme mnohem detailnější testy. Výuka ani testování znalostí u nás neprobíhá pod tlakem, jsme totiž přesvědčeni a zažíváme, že atmosféra strachu výsledkům spíše škodí, než pomáhá. Vytváříme tak pozitivní povzbuzující prostředí, v němž se studenti (i ti méně smělí) nebojí diskutovat, ptát se, vyjádřit názor nebo poznatek, třeba i chybný, což má za výsledek, že studenti znalosti vstřebávají mnohem snáze a učí se je používat a diskutovat o nich.

Chceme, aby z naší školy vycházeli studenti, kteří si věří, jsou zdravě sebevědomí, nemají nezdravý strach z autorit, umí komunikovat s dospělými, nebojí se stát si za svými názory, vědí a věří, že jejich osobní sny se mohou splnit a jdou za nimi a ve škole zažívají, že v tom jsou podporováni.

Vzdělání je pro nás velmi důležité, ale nemyslíme si, že učení se je to jediné, co mají studenti SŠ dělat. Podporujeme je v tom, aby byli vynikajícími sportovci, umělci apod., i v jejich dalších aktivitách. Ať už v běžném školním režimu či u některých v režimu individuálním. Mj. i proto máme v našich řadách špičkové hokejisty, basketbalistky, fotbalisty, kanoistky i kanoisty, judisty, florbalisty, tanečníky, zpěváky, výtvarníky, šermíře, hudebníky apod.

V rámci studia na Sion High School si studenti část předmětů volí, a to i mimo standardní osnovy. Mohou se tak zabývat více do hloubky oblastmi svého zájmu, případně získat nové obzory. Máme tu např. velmi navštěvovaný diskusní kruh k moderním dějinám, další k historii 2. světové války, k astronomii, robotice, etiketě či specifické kurzy angličtiny, španělštiny, ruštiny, němčiny a mnohé další.

Naši studenti pokračují na různorodé vysoké školy, včetně těch nejprestižnějších fakult na Univerzitě Karlově, někteří se vydali studovat i do zahraničí, nejnověji na univerzity v USA nebo v Anglii.

Pokud je Vám toto pojetí školy sympatické, pak Vás u nás velmi rádi přivítáme.

Často kladené dotazy

 • Kdy bude probíhat přihlašování ke studiu na školní rok 2020/2021?

  Přijímací řízení na školní rok 2020/2021 bude probíhat 14. a 15. dubna 2020 tzv. státními testy a následně 16. a 17. dubna 2019 osobními pohovory. Přihlášky je ze zákona odeslat do školy nejpozději 1.3.2020 (rozhoduje razítko pošty), případně je možné kdykoli do tohoto data doručit do školy osobně. Následně Vám zašleme podrobnější informace k přijímacímu řízení. Kdykoli je s námi samozřejmě možné komunikovat mailem, telefonicky či osobně.

 • Jak probíhají přijímací zkoušky?

  Kritéria a termíny přijímacích zkoušek naleznete v sekci přijímací řízení.

 • Mám zájem o pedagogický obor. Nemám ale výtvarný talent… Nejdou mi moc kotouly…

  Na nepřijímání studentů z důvodů  nedostatečného výtvarného projevu, nezvládnutí kotoulu či nedostatečně uměleckého klavírního přednesu hledíme s velkými rozpaky. Naše škola vidí jako důležitý předpoklad především pozitivní vztah k dětem, který je základem k rozvoji schopností a dovedností s nimi pracovat. Zmíněné umělecko-sportovní aspekty bychom nechtěli úplně pomíjet, ale neměly by být hlavním faktorem a filtrem pro zájemce, kteří by rádi jednou svůj život věnovali výchově a vzdělávání dětí. Vzhledem k tomu, že od roku 2000 provozujeme svou mateřskou školu, máme zcela přesnou představu, co skutečně učitelé v MŠ potřebují a co nikoliv. I toto denní propojení s reálným životem ve školce nás nás odlišuje od běžných pedagogických škol.

 • Chtěla bych se zeptat, zdali Vaše střední škola bude v budoucnu přijímat i děti s dyslexií.

  Podobně jako v naší základní škole, kde máme menší počet dětí ve třídě, se na nás obrací rodiče s výukovými či výchovnými problémy velmi často. Naše nastavení je, že nikdy nikoho neodmítáme, ale vedeme s rodiči komunikaci o tom, co nabízíme a co to bude znamenat pro ně. Na tomto základě se s nimi domlouváme, zdali budeme dále spolupracovat či nikoli.  Stejně tak přistupujeme k těmto věcem na úrovni střední školy. Podobně jako na základní škole, tak právě s ohledem na žáky, kteří mají nějaká specifika, ještě velmi promýšlíme, kolik jich může být v jedné třídě, aby naše péče byla co nepřínosnější jak pro ně, tak i pro ostatní studenty. Pokud by jich bylo v kolektivu nad určitý počet, nemohli bychom se pak věnovat ani jim a jejich specifikům, ani ostatním, kteří tato specifika nemají, a to by nebylo přínosné ani pro jednu stranu.

 • Jaká je výše školného na Vaší škole?

  Co se týče školného, ve všech našich školských zařízeních se školné platí, ale naším základním nastavením je, že se nikdy nesmí stát, aby komukoliv, kdo chce být žákem našich škol, v tom bránily finanční důvody. Proto je pro nás naprosto obvyklé, že pokud je pro někoho problém se na nákladech studia podílet v míře reálných nákladů na studium, snažíme se tuto situaci řešit a podmínky pro něj upravit tak, aby byly přijatelné. Výše školného se stanovuje vždy individuálně po osobní schůzce se zřizovatelem školy. Termín schůzky je možné domluvit si telefonicky či e-mailem. Školné je možné platit i po splátkách. Systém školného je představen zde.

 • Má škola k dispozici internát?

  Škola vlastní internát nemá, ale každý její student má právo využít Domov mládeže, který provozuje Královéhradecký kraj, který nabízí ubytování na 3 místech v Hradci Králové, to nejbližší je cca 100 m od školy. Více informací o tomto internátu naleznete na stránkách www.dmhk.cz

 • Chtěl bych se dozvědět více informací o gymnaziálním studiu se sportovním zaměřením. Mj. i z pozice příznivce sportu v Hradci Králové s vazbami na sportovní oddíl v HK – tento typ školy v Hradci Králové a okolí chybí a myslím, že dost nadaných žáků se zájmem jak o studium, tak o sport, by toto vítalo.

  Naše škola poskytuje zázemí právě sportovně nadaným dětem, mj. i proto, že v této oblasti vnímáme v Hradci Králové naši roli a uvědomujeme si, že skloubit závodní sport se studiem bývá na mnoha školách velice problematické. Spolupracujeme i se sportovními kluby, pro něž je zajímavé spolupracovat se střední školou, která bude nastavená k tomu, jak skloubit studium a tréninkový proces svých studentů.

 • Jedná se o školu státní nebo soukromou?

  Střední škola Sion High School je soukromá střední škola. Jejím zřizovatelem je Sion z.s., který zároveň zřizuje a provozuje také MŠ, ZŠ a DDM. (Více informací o zřizovateli a dalších jím zřízených školách naleznete na webových stránkách http://www.sion.cz.)