Představení školy

10 důvodů, proč si vybrat naši školu:

1. Bezpečné prostředí pro vaše děti
Jde nám o to, aby se děti ve škole cítily hezky a bezpečně. Naše škola patří mezi ty menší – máme o dětech dobrý přehled při hodinách, o přestávkách i v družině. Vytváříme dětem bezpečné a rodinné prostředí.

2. Kvalitní a přátelští učitelé i družináři
Naši učitelé a družináři to nemají úplně jednoduché. Kromě toho, že učí a pracují odborně a kvalitně, chceme po nich také to, aby byli na děti milí, přátelští a féroví, povzbuzovali je a pomáhali jim řešit jejich starosti.

3. Přátelská a milá atmosféra, hezké prostředí
Jde nám o to, aby se ve škole cítili dobře děti i dospělí. Pozitivní přístup a vstřícnost k dětem i rodičům očekáváme také od dalších zaměstnanců školy – jak v kanceláři, tak například i ve výdejně obědů. Školní budovy jsou barevné a upravené, záleží nám na příjemném prostředí.

4. Důraz na spolupráci školy a rodičů
Rodiče jsou pro nás nepostradatelní partneři, pravidelně s nimi komunikujeme, povídáme si o dětech nejenom v rámci třídních schůzek, ale míváme i individuální rozhovory. Naši učitelé jsou nastaveni na to si kdykoliv vyslechnout rodiče, komunikovat s nimi a společně hledat, co je pro jejich dítě nejlepší.

5. Individuální přístup
Každé dítě má po dohodě rodičů a učitelů nastaven plán svého učiva pro daný rok. Děti se mohou v jednotlivých předmětech učit na kmenové (to je základní) úrovni, nebo být zařazeni do rozšířeného či naopak přizpůsobeného učiva. V každém předmětu se toto zařazení může lišit – jde nám o to, aby děti dostaly přesně tu dávku učiva, jakou jsou schopni pojmout.
Pomáháme dětem s poruchami učení – někteří mají své asistenty, v hlavních předmětech se učí ve své vlastní skupince, svým tempem a pomocí vhodných metod. Ve škole pracuje odborník v oblasti poruch učení, který celou práci koordinuje a komunikuje s dětmi, rodiči i učiteli.
Nadaným dětem chceme dávat dostatek prostoru, aby svá obdarování rozvinuly – můžou postupovat rychleji v daném předmětu, jdou více do hloubky, zpracovávají své projekty, účastní se soutěží. Jsme školou spolupracující s Mensou.

6. Moderní vyučovací metody
Často zařazujeme skupinovou práci, metodu nazvanou „stanoviště“, kdy žáci 1. stupně dostávají práci na celý den a sami pak plánují postup, pořadí úkolů i tempo, aby se rozvíjela dovednost se učit, rozhodovat a plánovat. Na 2. stupni organizujeme několikrát ročně projektové dny, v nichž si žáci mohou volit mezi atraktivními projekty takový, který nejlépe odpovídá jejich zájmům nebo učebním potřebám. Při vyučování používáme interaktivní tabule, dataprojektory, podle potřeby notebooky a tablety. Často si ale jako učitelé říkáme, že nad dobrou knihu či encyklopedii není.

7. Hlavní předměty jsou hlavní
Výuka jazyků: Angličtinu se děti učí už od první třídy. Dlouhodobě se nám daří mít ve škole alespoň jednoho rodilého mluvčího. Jako druhý jazyk vyučujeme od 7. třídy němčinu. Pokud je zájem o francouzštinu nebo španělštinu, nabízíme ji v odpoledních kroužcích, které jsou pro naše žáky zdarma.
Matematiku učíme na 1. stupni podle metody profesora Hejného. Je to metoda, která se nám dlouhodobě osvědčuje, naši matematici se každoročně výborně umísťují v matematických soutěžích. Na 2. stupni se matematika učí klasickou metodou. Podpora a rozšíření v oboru matematiky je zajištěno hodinami studijního zaměření, které si děti od 6. do 9. třídy mohou zvolit každý pátek.
Český jazyk a čtenářská gramotnost: Součástí školy je školní knihovna, kde jsou knihy řazené podle čtenářských úrovní. Děti hodně podporujeme ve čtení, při práci s texty zařazujeme metody kritického myšlení, učíme je pracovat s informacemi. V současné době jsou zbudovány i třídní knihovny, odpovídající věku každé třídy. Takže s novým rokem se jejich třídní knihovny vždy obmění. I v češtině jsme od 6. do 9. třídy posílili výuku možným rozšířením – přípravou na přijímací zkoušky a komplexním procvičení učiva coby opakováním v rámci pátků studijního zaměření.

8. Nadstandardní znalosti
Počítače: Naše děti se již od druhé třídy učí pracovat na počítačích a od 4. třídy zařazujeme psaní všemi deseti na klávesnici. Práce na počítači je u nás běžná, škola má bohaté počítačové zázemí.
Všeobecný rozhled a zeměpis: Už od 1. třídy jsou naše děti pověstné tím, že mají nadstandardní znalosti v oblasti zeměpisu. Celý první stupeň je vlastně taková hra na námořníky, kteří plují okolo světa – znalosti ze světa kolem nás se propojují ve všech předmětech. Naši učitelé se často převlékají za příslušníky cizích národností a hrají si s dětmi na cestovatele. V rámci projektu Edison jsme na škole v letošním roce přivítali zahraniční studenty, kteří prezentovali své země, jejich kulturu, bohatství i zajímavosti interaktivní formou pro děti.
Přírodní vědy vyučujeme jako propojený předmět, který dává informace z jednotlivých předmětů do souvislostí (přírodopis, chemie, fyzika a zeměpis). Důraz klademe na to, aby bylo vyučování co nejvíce propojeno s praktickým poznáním (pokusy, exkurze, besedy…). Stejně tak je v předmětu umění a kultura propojena výtvarná výchova s hudební.

9. Rozvíjíme celou osobnost dětí
Nejde nám pouze o znalosti. Každodenní součástí výuky je povídání o hodnotách důležitých pro mezilidské vztahy a život. Zapojujeme se do různých akcí, učíme děti, jak je důležité myslet na druhé. Žáci 7.-9. třídy si volí dobrovolnické aktivity, aby se učili být ve společnosti užiteční. Součástí školního života je v nižších ročnících i biblická výchova, kde se děti seznamují s příběhy z Bible a životními hodnotami.

10. S námi se nebudete nudit
Jsme dynamickou školou, která se stále rozvíjí. Máme vizi budovat školu, která motivuje žáky k tomu dostat ze sebe to nejlepší, kde je prostor učit se odpovědnosti, rozhodování i křesťanským hodnotám, na kterých minulé generace postavily naši společnost. Za celou historii školy (od roku 2003) se nám podařilo vnést do školy mnoho prvků, které nejsou pro české školství typické: učební plány na několika úrovních pro každého žáka, kreditové hodnocení na 2. stupni, dobrovolné domácí úkoly, které nabízejí možnost se zaměřit jen na určité oblasti, slovní hodnocení, pravidelné projekty, pátky studijního zaměření, týdenní karty s hodnocením chování, zaměření na vnitřní motivaci a mnoho dalšího.