Školní projekty 2010

Kompenzace nájemného za rok 2010

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, kroužků Domu dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Projekt Příběhy bezpráví

V naší škole jsme měli v rámci projektu Příběhy bezpráví besedu s pamětnicí totalitního režimu 50. let, paní Hanou Truncovou. Za své protikomunistické názory byl nejdříve vězněn její otec, později i ona musela prožít mnohaleté ponižování v komunistickém vězení, odloučena od svých přátel i rodiny.

Projekt Škola ušitá na míru

V rámci 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – globálního projektu Královéhradeckého kraje jsme uspěli s projektem “Škola ušitá na míru”. Podařilo se nám tak z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu získat finanční prostředky v celkové výši téměř 1.200.000 Kč.

Hlavním cílem projektu je, jak ostatně napovídá jeho název, škola “ušitá” na míru. Představujeme si ji jako školu, která umožňuje individualizovanou výuku založenou na osnovách, které každé dítě připraví podle jeho schopností na praktický život. Pro tento cíl vytváříme i vhodné metody a formy práce ve škole.

Projekt je na naší škole realizován od 1. října 2010 do 31. března 2012, jeho výsledky však prolnou životem školy i v následujících letech.

Projekty v rámci družiny a školního klubu

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2010 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Malý zdravotník, Dopravní projekt, Námořníci, Malý historik.

Projekt Když se děti učí samy a rády

Jednou z moderních forem vyučování, kterou již čtvrtým rokem rozvíjíme na naší škole, je práce na stanovištích. Podle našich zkušeností je to výborná učební metoda, která dává učitelům do rukou nástroj potřebný k individualizaci výuky, žákům pak umožňuje rozvoj v mnoha oblastech – získávají díky ní kromě potřebného procvičení probíraného učiva a znalostí i mnohé cenné zkušenosti a návyky (organizace vlastní práce, spolupráce s ostatními, přijímání zodpovědnosti za vlastní vzdělávání, motivuje k samostatnému učení atd). Žáci všech tříd během prvních dvou měsíců školního roku virtuálně procestovali Českou republikou s různými přírodními zvláštnostmi, odhalovali, jak vypadal život v českých zemích v rozličných historických epochách, seznamovali se s našimi historicky významnými osobnostmi a zkoumali všechny možné zajímavosti spojené s Českou republikou těchto dnů.

Na stanovištích žáci mohli využívat nově zakoupené pomůcky k tomuto účelu, např. encyklopedie, obrazové publikace, hry s kvízovými otázkami, počítačové vlastivědné programy, sadu nerostů atd.

Projekt RWE

V roce 2010 společnost RWE poskytla finanční příspěvek na modernizaci učebních pomůcek do naší školy. Podpora byla zaměřena na práci s interaktivní tabulí, která děti velice baví a umožňuje vytvářet zajímavé hodiny s využitím moderní techniky a dostupných technologií. Konkrétně se jednalo o následující vybavení pro třídu: notebook, dataprojektor a přenosný interaktivní systém “eBeam Projection”.