Školní projekty 2015

Podpora primární prevence na ZŠ Sion – Projekt “Začít včas!”

Tento projekt slouží k podpoře a naplnění cílů specifické primární prevence na ZŠ Sion J. A. Komenského na základě Minimálního preventivního programu školy. Projekt probíhal od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016. Především se jednalo o podporu těchto aktivit:

  • Specifické preventivní programy pro 1.-9. třídy (Sion Nová generace, z. s. – Kyberšikana, šikana, Vážíš si svého těla aj.); ACET – Sex, AIDS, vztahy). Jednalo se o 30 hodin vedených metodikem prevence ZŠ Sion.
  • Externí preventivní program – akreditované preventivní programy, které vede vyškolený externí lektor preventivní organizace Sion Nová generace, z.s.
  • Podpora třídních učitelů ve vedení třídnických hodin. V tomto roce byly rozšířeny třídnické hodiny v každé třídě se zaměřením na uvědomění si vlastní hodnoty a zařazení jednotlivců do třídního kolektivu. Dále se jednalo o podporu komunikačních dovedností, prosociálního chování, rozvoj empatie, budování úcty a sebeúcty, rozvoj spolupráce.
  • Beseda s pamětníkem holocaustu
  • Akreditované školení pro pedagogické pracovníky na téma “Vytváření a posilování třídního kolektivu”, které vedli zkušení pracovníci z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny z Prahy

Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj talentů v roce 2015-2016

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v rámci tohoto projektu pracovat na rozvoji nadaných žáků z naší školy, a to v různých oblastech jejich nadání. Tento rozvoj je založen na individuální práci učitelů s nadanými žáky, pro které učitelé připravují i-plány rozvoje. Jedná se o práci, která je často nad rámec běžné výuky, např. při přípravě na olympiády a soutěže.

Účast na soutěžích je součást plánu rozvoje nadaných dětí – dbáme na to, aby práce “navíc” talentovaných žáků vyústila v praktické využití. Tito žáci se účastní olympiád a soutěží pořádaných různými organizacemi, publikují svoje práce na internetu, apod.

Kompenzace nájemného za rok 2015

Město Hradec Králové podpořilo práci, kterou děláme v rámci školního dění, školní družiny a dalších volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Slavnost Pesach, Den pro rodiče, Přijímání námořníků 2015

Město Hradec Králové již tradičně podpořilo tyto akce školy:

  • Slavnost Pesach – tradiční oslava Velikonoc; udržování pozitivních tradic jsou velmi důležité pro vytváření mravních hodnot u mladé generace; součástí bývá bohatý doprovodný program a workshopy.
  • Den pro rodiče – galavystoupení všech tříd školy vytváří prostor, kde se rodiče a škola mohou potkat v neformálním prostředí a posílit vzájemné vztahy.
  • Přijímání námořníků – závěrečná školní slavnost, důležitý start pro předškoláky, zhodnocení roku pro školáky, místo setkání rodičů a školy.

Námořnické slavnosti, Adventní trhy 2015

Město Hradec Králové podpořilo také tyto akce školy:

  • Námořnické slavnosti – přispívají k pozitivnímu vnímání školy dětmi, posilují národní cítění a rozvíjejí v dětech kreativitu.
  • Adventní trhy – jedná se o společenskou akci charitativního charakteru, během které děti za zvuku vánočních písní prodávají rodičům a přátelům školy vlastní výrobky s vánoční tématikou, které vyráběly v průběhu podzimu ve škole nebo doma; výtěžek je použit na charitativní účely a podporu školy.

Družina a školní klub je prima 2015

Pracujeme na tom, aby čas strávený v družině byl pro děti plnohodnotným naplněním jejich odpolední činnosti. Proto pro děti vytváříme atraktivní zázemí a projekty, které je zajímají a inspirují. V roce 2015 Královéhradecký kraj podpořil následující družinové projekty: Vlastivědný projekt, Relaxace v družině a školním klubu, Objevitelé, vynálezci a mořeplavci, Přírodovědný projekt, Jak se co dělá, jak co funguje.

Mezinárodní spolupráce ZŠ Sion 2015

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v rámci partnerské spolupráce s King‘s school Basingstoke vyslat pět našich žáků spolu s učitelským doprovodem do Anglie. Naši žáci tak okusili jeden týden v britské škole. Součástí návštěvy byl i poznávací výlet po Londýně. Návštěva se uskutečnila 8.–12. 6. 2015.