Školní projekty 2016

Podpora primární prevence na ZŠ Sion – Projekt “Začít včas!”

Tento projekt slouží k podpoře a naplnění cílů specifické primární prevence na ZŠ Sion J. A. Komenského na základě Minimálního preventivního programu školy. Projekt probíhal od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017. Především se jednalo o podporu těchto aktivit:

  • Specifické preventivní programy pro 1.-9. třídy
  • Externí preventivní program
  • Podpora třídních učitelů ve vedení třídnických hodin
  • Beseda o holocaustu
  • Akreditované školení pro pedagogické pracovníky

Zelená učebna ZŠ Sion

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v tomto roce postavit zelenou učebnu (altán) s přírodním jezírkem a vybavit ji sadou hornin, meteostanicí a dalšími enviromentálními pomůckami. Dlouholetý sen naší školy se tak díky tomu stal realitou.

Projekt “Zelená školní učebna”

Lesy České republiky, s. p. nás podpořily v rámci projektu Zelená školní učebna. S jejich pomocí jsme tak mohli vytvořit přírodní učebnu využitelnou k výuce přírodovědných a environmentálních předmětů.

Terénní výuka v Přírodní památce Na Plachtě

Město Hradec Králové podpořilo v rámci projektu Terénní výuka v Přírodní památce Na Plachtě výuku přírodních věd v naší škole. S touto podporou jsme mohli pořídit ptačí budky, sbírku hornin a nerostů a další učební pomůcky. Žáci tak zažívají důležitost péče o přírodu a poznávání jejich zákonitostí.

Kompenzace nájemného za rok 2016

Město Hradec Králové podporuje práci, kterou děláme v rámci školního dění, školní družiny a dalších volnočasových aktivit pro žáky i širokou veřejnost, ve formě částečné kompenzace nájemného.

Námořnické slavnosti 2016

Město Hradec Králové podpořilo také školní Námořnické slavnosti, které přispívají k pozitivnímu vnímání školy dětmi, posilují národní cítění a rozvíjejí v dětech kreativitu.

Slavnost Pesach, Den pro rodiče, Přijímání námořníků 2016

Město Hradec Králové již tradičně podporuje tyto akce školy:

  • Slavnost Pesach – tradiční oslava Velikonoc; udržování pozitivních tradic jsou velmi důležité pro vytváření mravních hodnot u mladé generace; součástí bývá bohatý doprovodný program a workshopy.
  • Den pro rodiče – galavystoupení všech tříd školy vytváří prostor, kde se rodiče a škola mohou potkat v neformálním prostředí a posílit vzájemné vztahy.
  • Přijímání námořníků – závěrečná školní slavnost, důležitý start pro předškoláky, zhodnocení roku pro školáky, místo setkání rodičů a školy.

Projekt “Autověda”

Naše škola získala sponzorský dar od ŠKODA AUTO a.s. v rámci grantového programu “Popularizace technického vzdělávání na ZŠ” na zakoupení potřebných pomůcek k realizaci projektu “Autověda”. Žáci druhého stupně ZŠ Sion budou zábavnou formou poznávat fyzikální zákonitosti skrze fungování dopravního prostředku – automobilu.

Projekt “Autověda”

Naše škola uspěla s projektem Autověda i v rámci grantového programu “Popularizace technického vzdělávání na ZŠ” z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Díky němu byly zakoupeny fyzikální pomůcky do oboru elektřina, mechanika a dynamika. Žáci druhého stupně ZŠ Sion díky praktickým sadám pomůcek zažijí ještě více pokusů z fyziky, díky kterým se učí fyzikálním principům a zákonitostem.

Mezinárodní spolupráce ZŠ Sion 2016

Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli v rámci partnerské spolupráce s King’s School Basingstoke uskutečnit tradiční Školu na horách (Ski trip), která proběhla v Krkonoších v termínu 4.-8. 1. 2016, kde jsme měli skupinu 20 anglických žáků za doprovodu jejich učitelů. Druhou akcí byla podzimní návštěva našich žáků v jejich partnerské škole, která se velmi vydařila.