Soutěže a úspěchy 2007-2008

Ocenění v inspekční zprávě České školní inspekce

V závěru roku 2007 jsme byli hodnoceni Českou školní inspekcí v oblasti průběhu vzdělávání jako příklad dobré praxe, což je nejvyšší hodnocení, jež je možné získat. V rámci hodnotící stupnice jsme obdrželi nejlepší známku “nadprůměrná”. Přičemž v závěru zprávy je shrnuto, že učitelé i všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet zdravé pracovní klima a budovat mezi žáky přirozeně přátelské vztahy. Vyučující využívají předností malé školy pro diferencovaný a individuální přístup k žákům a zavádějí nové organizační formy a metody výuky. Široká nabídka školní a mimoškolní činnosti umožňuje žákům rozvíjet své záliby a smysluplně trávit volný čas. Úroveň rozvoje čtenářské gramotnosti v základní škole je hodnocena jako nadprůměrná.