Soutěže a úspěchy 2010-2011

Testy SCIO

V průběhu března 2011 absolvovala 6. a 8. třída srovnávací Scio testy, tentokrát zaměřené na tzv. klíčové kompetence, tedy dovednosti, znalosti a postoje, které jsou obecné a v současnosti by vlastně ony měly být cílem vzdělávání ve všech školách. Potěšilo nás, že obě třídy dosáhly výborných výsledků:

8. třída mezi cca 4500 žáky patří mezi 10 % nejúspěšnějších a její výsledky jsou popsány jako špičkové. Přitom právě v tomto testu měli žáci 8. tříd nejhorší výsledky. Naši osmáci naopak předstihli i víceletá gymnázia, např. v takových oblastech, jako jsou kompetence komunikativní, sociálněpersonální, kompetence k učení a pracovní, dále v oblasti postojů a návyků, jako jsou tolerance a respektování ostatních, pozitivní studijní návyky atd.

Také šesťáci se neztratili. Jejich výsledky mezi cca 1250 žáky byly hodnoceny jako nadprůměrné a patřily mezi 20 % nejlepších. Tady jsme v průměru (to je důležité slovo – průměrně), sice jsme víceletá gymnázia nedostihli, ale v jednotlivých oblastech jsme převyšovali ostatní základní školy.

Z obou výsledků máme radost, jen tak dál!

Žáci 4. a 8. třídy absolvovali také testy zaměřené na čtenářskou gramotnost, která bývá často slabinou českého školství. Proto se tomuto tématu již od počátku věnujeme. Tento první srovnávací test, který jsme v této oblasti mohli absolvovat, nás povzbudil. Osmáci opět předčili své vrstevníky z víceletých gymnázií, čtvrťáci se také neztratili. I oni předčili průměrné výsledky ostatních 4. tříd, někteří žáci dosáhli vynikajících výsledků.

ZŠ Sion získala grant EU na rozvoj individuálního vzdělávání

V roce 2011 naše škola získala podporu cca 1,2 milionu Kč z prostředků EU na projekt Škola ušitá na míru v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je zaměřen na větší individualizaci vzdělávání pro všechny žáky školy. Od příštího školního roku tak naše škola začne vyučovat unikátním způsobem – učivo bude rozděleno na několik úrovní podle individuálních schopností žáků. Jde o naplnění jedné z vizí školy, aby nestavěla děti do jedné “lajny”, ale vytvářela prostor pro to, aby děti mohly dosahovat svého osobního maxima v celkovém rozvoji.

Mladý Démosthenes

Andrea Hladišová obsadila v řečnické soutěži Mladý Démosthenes 2. místo regionálního kola.

Soutěž Bible a my

Na 1. místě se v okresním kole celostátní soutěže “Bible a my” umístili tito žáci: v I. kategorii to byl Vít Heger z 5. třídy, ve II. kategorii Debora Kratochvílová ze 6. třídy a ve III. kategorii Bořivoj Šafka z 8. třídy. Tito 3 žáci nás reprezentovali v ústředním kole v Kroměříži 1. února 2011.

Testování společnosti Mensa

V listopadu 2010 proběhly ve škole standardizované testy IQ s organizací Mensa, které tato společnost provedla již v cca 1 000 škol z celé ČR. V rámci srovnání výsledků testů se ukázalo, že v ZŠ Sion studuje nadprůměrný počet nadaných dětí v porovnání s průměrem škol v ČR. Podle obdržených výsledků testovaných žáků je zhruba třetina mimořádně nadaných. 

V květnu 2010 se škola zúčastnila porovnávacího projektu “Mapa školy”, jehož se zúčastnilo 275 škol z celé ČR, a dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo 40 tisíc rodičů. ZŠ Sion ve všech aspektech patřila ke školám s nejlepšími výsledky.