Hodnoty školy

Individuální přístup

Chceme, aby se studenti mohli rozvíjet v pozitivní atmosféře, kde je kladen důraz na jejich individuální schopnosti a možnosti.

Je pro nás přirozený osobní přístup ke studentům a chceme, aby mohli mít dobré osobní vztahy i se svými učiteli (více než jen učitel-student).

Chceme poskytovat individuální studijní plány dle zaměření studenta  (příprava na magisterské studium – pedagogické, humanitní, přírodovědné, technické; na vyšší odborné studium; na přímé uplatnění v praxi).

Zároveň chceme nabídnout volitelné úrovně náročnosti vybraných předmětů dle perspektivy studenta (např. 2 úrovně – 1. k praktickému životu,  2. příprava ke studiu na vysoké škole) – literatura, angličtina, matematika, fyzika.

Důležitost vztahů

Velmi nám záleží na ovzduší, ve kterém studenti budou trávit svoji závěrečnou cestu do dospělosti.

Chceme klást důraz na rozvoj kvalitních vztahů, učit je navzájem se přijímat, respektovat i při různostech. Je naší prioritou, aby se studenti dokázali domluvit, vyjít s ostatními atd.

Bezpečné a zdravé prostředí

Přejeme si, aby se studenti ve škole cítili bezpečně. Aby zde měli zázemí, kde se cítí dobře, kde se nemusí bát mluvit o svých problémech atd.

Chceme, aby všichni studenti věděli, že mají svou hodnotu, a ve škole v tom byli vždy utvrzováni.

S touto oblastí souvisí i důslednost v ochraně před možnými negativními vlivy, jako je nabídka drog apod.

Rozvoj celé osobnosti

Chceme, aby studenti ve škole nevstřebávali jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů, rozvíjet analytické myšlení atd.

Chceme je učit přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi. Budeme jim pomáhat v rozvoji charakteru, sebeovládání, vůle apod.

Povedeme studenty k tomu, aby dokázali prezentovat myšlenky, rovnat si je, komunikovat i se prosadit.

Respekt k osobnosti studenta se bude projevovat především v osobním přístupu ke studentům – způsobem, který nesráží osobnost, ale který ji respektuje a podněcuje k dalšímu rozvoji.

Zvláštní důraz bude veden na vedení studentů k osobní zodpovědnosti (jak v plnění studijních povinností, tak i v docházce a školním dění).

Propojení s praxí

Ve škole bude kladen důraz na praktické použití teoretických znalostí a vědomostí.

Jedním z cílů školy bude i to, aby student zvládl základy vybrané odbornosti včetně praxe – ať už manuální nebo intelektuální.

Škola – místo, kam chodím rád

Chceme, aby škola byla místem, kam studenti chodí rádi i přes nároky na ně kladené a nutnost se učit.

Klademe důraz na atraktivní prostředí, které je podnětné pro studenty, na zajímavé pojetí předmětů, maximální zapojení studentů.

Chceme studentům nabídnout i širokou škálu nadstandardních aktivit, které je budou podněcovat a budou jim nabízet dostatečný prostor k týmové i individuální aktivitě i smysluplné využití volného času (např. novinářská činnost, asertivita a umění komunikace, právní povědomí, sportovní aktivity a kluby, sebeobrana, orchestr, divadlo a drama apod.)

 Spolupráce s rodiči

Chceme, aby rodiče byli do školního dění opravdu zapojeni, a budeme k tomu vytvářet prostor a povzbuzovat je.

Chceme s nimi být v pravidelném kontaktu, který se neomezí jen na prospěch studenta, ale celkový rozvoj jeho osobnosti. Chceme, aby škola a rodiče spolupracovali jako jeden tým.

Spolupráce se zahraničními školami

Připravujeme partnerskou spolupráci se školami v zahraničí.

Chceme v rámci studií nabídnout dobrovolné půlroční studium na partnerské škole.

Chceme podporovat i spolupráci a výměnu učitelů s partnerskou školou.

V budoucnu počítáme s volitelnou výukou vybraných odborných předmětů v angličtině – matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis…(1 nebo ½ ročníku – po stáži na high school, pro level 2 – k orientaci v odborné literatuře)

Kvalitní tým pedagogů

Budeme klást veliký důraz na výběr pedagogů, kteří nejsou jen odborně zdatní (což považujeme za samozřejmé), ale budou i kvalitními osobnostmi.

Chceme, aby byli lidmi, kteří jsou vedení studentů opravdu odevzdaní a jsou ochotni se jim osobně věnovat.

Od učitelů budeme vyžadovat jejich neustálý rozvoj.

Budeme otevřeni i působení pedagogů ze zahraničních partnerských škol.

Pozitivní hodnoty základem školy

Škola je založena na pozitivních hodnotách vycházejících z křesťanských kořenů euroatlantické civilizace, jako je zájem jeden o druhého, láska k pravdě, čestnost, upřímnost, přijímání slabších atd.

Věříme, že tyto hodnoty jsou důležité pro zdravý vývoj člověka a chceme, aby byly obsaženy ve veškerém školním dění.

Škola pro všechny

Škola je otevřena pro všechny studenty. Není školou výběrovou, je otevřena všem, kteří si přejí, aby jejich dospívající „děti“ byly vzdělávány právě v takovém prostředí, jaké bylo výše zmíněno.

Přijetí studentů není podmíněno rasovým, sociálním ani náboženským pozadím.

Přes hodnoty školy vycházející z křesťanství není podmínkou, aby rodiče a studenti byli křesťané.

Nabízené obory

V souladu s heslem „Škola pro všechny“ chceme nabídnout pestrou škálu maturitních i nematuritních oborů:

  • Gymnázium se sportovní přípravou (4leté maturitní studium)
  • Gymnázium všeobecné (4leté maturitní studium)
  • Pedagogické lyceum (4leté maturitní studium)
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (4leté maturitní studium)

Součástí vzdělávací koncepce pro všechny obory je již z podstaty našeho přístupu i etická výchova

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.