Poprvé v naší škole 5.-9. třída (Objevitelé a studenti) – budova Kleinerových

Jde nám o víc

Žáci 2. stupně se pouští do hlubších objevů dalších souvislostí v jednotlivých předmětech s tím, že je kromě znalostí věnována pozornost i celkovému rozvoji osobností dětí, aby se naplnilo motto školy, že jsme škola pro život. V celkovém pojetí a přístupu k dětem navazujeme samozřejmě na to nejlepší z 1. stupně.

Studijní zaměření

Studijní zaměření je zařazeno do rozvrhu pravidelně v pátek, kdy jsou dětem vyčleněny 3 hodiny z učebního plánu, kde se mohou rozhodnout, jakou oblast si mohou rozšiřovat či upevňovat. Jedná se o tyto oblasti:

  • výuka angličtiny a němčiny
  • příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
  • přírodovědné projekty a pokusy
  • výtvarné aktivity
  • společenskovědní projekty
  • nabídka témat z dějepisu
  • angličtina s rodilým mluvčím

Podle svého rozhodnutí se mohou věnovat i posilování slabin v češtině či matematice, vypracovávat doporučené úkoly, referáty či ročníkové práce. Důležitou a zajímavou možností je také naplánování svého vlastního projektu, na němž budou děti pracovat samostatně pod vedením garanta (oborového učitele). Protože chceme, aby se děti učily co nejvíce prakticky a poznávaly svět kolem sebe, čekají na ně také výjezdy na zajímavá místa, exkurze, návštěvy, setkání se podnětnými lidmi.

Ročníkové práce 9. ročníku

Ročníkové práce (RP) jsou projektem ZŠ Sion, který je určen studentům 9. ročníku. Hlavním cílem je naučit studenty systematicky a do hloubky pracovat na jednom tématu, získávat a třídit informace z různých zdrojů, prezentovat svoji práci, dále je pak podpořit v jejich zájmech a zvýšit tak motivaci k učení. Je to jedna z možných forem ověřování dovedností, schopností a znalostí studentů. Základem RP je zpracované téma obsahující vlastní úvahu a názor studenta a je připravené z různých informačních zdrojů. Témata si studenti volí z nabídky připravené učiteli (případně navrhnou vlastní téma) a mají za úkol vypracovat, prezentovat a před komisí obhájit individuální práci. Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. ročníku a slouží též jako hodnocení na konci školního roku (vše se promítne v předmětu, k němuž je téma vztaženo).

Hodnocení a domácí úkoly

U nás ve škole nenajdete klasické známkování, ale používáme různé způsoby hodnocení. Na Kleinerových jsou děti v předmětech kreditované. Žáci sbírají kredity a podle toho se odvíjí jejich celkové hodnocení. Nevracíme se sice ke klasickému známkování, ale i naše pětistupňové celkové hodnocení je snadno porovnatelné s ostatními školami kvůli přechodu na střední školy. Navíc zachycuje i složku aktivity, přístupu k učení a úroveň toho, jakých žák dosáhl výsledků vůči tomu, jaké měl předpoklady. S počty kreditů za jednotlivé aktivity a práce v hodinách jsou děti seznámeny se začátkem školního roku. Domácí úkoly jsou z týdne na týden a jsou dobrovolné (doporučené) a je jenom na dětech a rodičích, jaký zaujmou postoj k jejich plnění. Samozřejmě jsou kreditovány a nelze za ně získat mínusové kredity. Všechny testy a písemné práce je možné opravit. Pravidelně se píší pětiminutovky, slovíčka a pravopisné cviky a diktáty. Procentové hodnocení je odstupňované po ročnících tak, aby žáci se studijními předpoklady pracovali s vyšším nasazením s cílem uspět u přijímacích řízení, kdežto děti s výhledem uplatnit se v učebním oboru byly ušetřeny stresu z možného neúspěchu.

Vysvědčení

Vysvědčení dostávají školáci slovní, kde se zaměřujeme na zvládnutí učiva, aktivitu a osobnost žáka. Vysvědčení je doplněno pololetním hodnocením vycházejícím z kreditového hodnocení. A vždy je to sláva, nesmí chybět šampaňské (samozřejmě dětské) a zmrzlina.

Školní klub

Důležitou součástí školy je školní klub, ve kterém školáci tráví svůj čas po skončení vyučování i v době poledního volna. Nabízí dětem spoustu aktivit ve škole i na školní zahradě vybavené hřištěm a sportovním náčiním. Funguje od 7:30 do 16:00 hodin, v pátek 15:30 hodin. Školní klub je pro žáky zdarma. Více informací se dozvíte zde.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.