Poprvé v naší škole

Vítáme Vás u nás ve škole

Jsme rádi, že jste nás přišli navštívit, a protože předpokládáme, že tu nejste jen tak, ale že se chcete o škole něco dozvědět, připravili jsme si pro Vás pár informací ohledně nejčastějších témat a dotazů.

Vznik školy

ZŠ Sion J. A. Komenského vznikla z aktivity Centra Sion v září 2003 a její založení bylo přirozeným vývojem navazujícím na aktivity Sionu, který se intenzivní práci s dětmi věnuje už 20 let. Sion uznává etické hodnoty, mezi jejichž zastánce patřil i Učitel národů J. A. Komenský, jehož jméno a odkaz naše škola nese.

Motto školy: Škola pro život, škola plná života

Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů a odpovědnost i za vlastní vzdělání. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi, nést odpovědnost za svoje výsledky a sdílet společné zážitky. Pomáháme jim v rozvoji charakteru a vztahu k druhým i k sobě samým.

Tým pracovníků školy

Dáváme velký důraz na výběr pracovníků školy, kteří nejsou jen odborně zdatní, ale kteří především mají o děti zájem, jsou ochotni se jim osobně věnovat a usilují o naplnění hodnot školy. Naši učitelé se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, školení a stáží po celé České republice i v zahraničí.

Škola a rodiče = jeden tým

Součástí hodnot školy je rozvíjet spolupráci s rodiči a vzájemně komunikovat nejen o prospěchu dětí, ale i o celkovém rozvoji osobnosti a s tím souvisejícími otázkami (rozvoj dovedností, charakteru, komunikace, vztahů atd.). Vedení školy vždy s rodiči uzavírá písemnou smlouvu, že jsou obě strany ochotny tuto spolupráci rozvíjet (v případě potřeby i nad rámec třídních schůzek).

Chceme, aby byli rodiče do školního dění opravdu zapojeni, proto se k tomu snažíme vytvářet prostor a příležitosti při různých školních a společenských akcích. S tím souvisí i dobrá informovanost rodičů, o kterou se staráme prostřednictvím setkání, telefonátů, zprávami v EduPage, e-mailovou korespondencí a webovými stránkami.

Metody vyučování a výuka předmětů

Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Záleží nám na hezkém prostředí, které je podnětné pro děti, na praktickém pojetí vyučovacích předmětů, maximálním zapojení dětí a rozvoji moderních výukových metod.

Děti se od 1. třídy učí číst metodou Sfumato (splývavé čtení) a matematiku objevují metodou profesora Hejného. Od 1. třídy probíhá také výuka angličtiny. Do programu školy je od 2. třídy zařazena výuka informatiky a od 4. třídy psaní všemi deseti.

S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času venku, a to jak v době vyučování, tak při odpolední družině. Jsme členy projektu “Les ve škole” a “Lesní družina”.

Na obou stupních školy dbáme na sportovní a pohybovou výchovu žáků, pravidelně se zapojujeme do největšího sportovního projektu ČR Olympijský víceboj, který zaštiťují naši nejvýznamnější olympionici.

Na 2. stupni pak probíhá výuka přírodních věd, které zahrnují vědomosti z oborů přírodopis, fyzika a chemie a společenských věd, kde je začleněn zeměpis, občanská výchova a výchova ke zdraví, a předmětu umění a kultura, kde se propojuje výtvarná a hudební výchova. Žáci tak nezískávají izolované informace, ale vidí celistvost a provázanost světa kolem sebe.

Projektová výuka

Celý školní rok je pro děti z 1. až 4. třídy jedním velkým dobrodružstvím. Během “námořnické plavby” navštěvují různé země, o kterých se přirozenou cestou dovídají důležité informace, a tato témata se stávají i atraktivním pozadím při výuce všech ostatních předmětů. Starší děti se zabývají složitějšími projekty. V 5. až 9. třídě je vztahována především k významným výročím a svátkům během kalendářního roku napříč ročníky, i v rámci jednotlivých předmětů běží tematické projekty.

Práce ve skupinách

Tato práce podporuje u dětí samostatnost a spolupráci v učení. Nejde jen o občasnou aktivitu, ale o jedno ze základních rozestavení třídy.

I-plány

Na školní rok vytyčujeme ve spolupráci s rodiči individuální cíle pro každého žáka. Od školního roku 2010-2011 mají všichni žáci školy svůj učební I-plán. Učivo tak bude šité na míru jak pro nadané děti, tak pro ty, které toho zvládnou méně. Děti se tak mohou vzdělávat a pracovat v kmenové, rozšířené a přizpůsobené úrovni a rozvíjet se v oblastech, které jim jsou blízké.

Připraveni na budoucnost

ZŠ Sion pro své žáky otvírá širokou škálu oblastí, ve kterých se mohou rozvíjet: založení školního sněmu přináší první zkušenosti s realizací dobrých nápadů ve prospěch ostatních, spolurozhodování o aktivitách a dění ve škole se učí i na třídních sněmech, projekt školní knihovny a třídních knihoven pomáhá s rozvojem čtenářské gramotnosti, během školního roku se žáci také zapojují do mnoha soutěží a dnes již tradičních školních akcí.

Individuální přístup k dětem

Jsme škola jak pro budoucí sekretářky a profesory, tak pro dobré zedníky a prodavačky, kteří svoji práci budou dělat rádi a poctivě. Rozvíjíme celou osobnost dítěte. Nesnažíme se děti seřadit do jedné “lajny”, ale vedeme je k tomu, aby dosahovaly každý svého maxima. Bystré děti, kterým jde učení výborně, dostávají větší prostor pro samostatnou práci, vlastní bádání, objevování a hledání souvislostí. Naopak na děti, které mají nejrůznější potíže s učením, nevyvíjíme stresující tlak na výkon, ale přirozeně počítáme s pomalejším tempem. Některým z těchto dětí se pak individuálně věnuje navíc i asistentka pro práci s dětmi se specifickými poruchami a procvičuje s nimi věci, ve kterých potřebují pomoc. Dětem dáváme najevo, že nezáleží jen na tom, jak rychle věci pochopí nebo se je naučí, ale také na tom, jaký k tomu mají přístup a jak se snaží.

Školní akce, výlety, exkurze

Důležitou součástí školy jsou i lyžařské pobyty, školy v přírodě a školní slavnosti, jako např. Námořnické slavnosti a Objevitelské slavnosti, Adventní trhy s dobročinnou sbírkou na adoptovanou dívku Mahimu z Indie a Vánoce splněných přání pro maminky a děti z azylového domu, Vánoce ve škole, oslava Velikonoc, šerpování a rozloučení s žáky devátého ročníku a pasování nových námořníků na závěrečné školní slavnosti.

Školní sněm

Školní sněm na škole funguje již několik let, každý má jeden hlas, a to děti i učitelé. Námořníci a školáci se společně schází pravidelně každý měsíc a společně podávají návrhy na možné zlepšení či nápady ve prospěch dětí, tříd či vylepšení života školy, ať už se týkají vybavení školy, vzájemných vztahů nebo i školních projektů. Školní sněm disponuje i svým fondem, do kterého děti získávají finance ze sběru papíru. Setkání menších dětí pak probíhá každý týden na ránu s kapitánem.

Spolupráce se zahraničními školami

Spolupráce se zahraničními školami, jejichž způsob výuky a pojetí celého školního systému se nám líbí, je pro nás důležitou inspirací.

Jak je to se zaměřením naší školy?

Jsme moderní soukromou školou založenou na etických hodnotách. Věříme, že jsou důležité pro zdravý rozvoj osobnosti dětí, a proto jsou obsaženy ve školním dění. Naše školáky vedeme přirozenou cestou k základům etiky a hodnotným mezilidským vztahům.

Zajímáte se o konkrétní třídy?

1.-4. třída (Námořníci)
5.-9. třída (Objevitelé a studenti)

Školné

Naše škola chce dětem nabídnout kvalitní a atraktivní vybavení, pomůcky i pestrý školní program. Jedním ze zdrojů pro tento rozvoj je školné zakotvené ve smlouvě. Pokud rodiče zažádají o rozložení do splátek, sepisuje se dohoda o placení v daných termínech. V případě nepříznivé finanční situace je možné dohodnout se na individuálním řešení s vedením školy.

Obědy

Obědy máme od 1. 3. 2010 z vlastní školní kuchyně, která nevaří z polotovarů, ale vždy jen z kvalitních a čerstvých surovin. Jídelníček nabízí výběr ze dvou jídel, která nejsou jenom z české kuchyně, ale zahrnují i kuchyně mnoha jiných zemí. Vedle domácích jídel jako smažený řízek s bramborem, svíčková na smetaně, či králík se špenátem a bramborovým knedlíkem si můžete dát focacciu s restovanými houbami, středozemní těstovinový salát s olivami či salát caprese.

Závěrem…

Doufáme, že jste se u nás cítili dobře a že se vám naše škola líbila. Děkujeme za návštěvu a rádi se s vámi setkáme osobně.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.