Poprvé v naší škole

Vítáme Vás u nás ve škole

Jsme rádi, že jste nás přišli navštívit, a protože předpokládáme, že tu nejste jen tak, ale že se chcete o škole něco dozvědět, připravili jsme si pro Vás pár informací ohledně nejčastějších témat a dotazů.

Vznik školy

ZŠ Sion J. A. Komenského vznikla z aktivity Centra Sion v září 2003 a její založení bylo přirozeným vývojem navazujícím na aktivity Sionu, který se intenzivní práci s dětmi věnuje už 20 let. Sion uznává křesťanské hodnoty, mezi jejichž zastánce patřil i Učitel národů J. A. Komenský, jehož jméno a odkaz naše škola nese.

Motto školy: Škola pro život, škola plná života

Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů a odpovědnost i za vlastní vzdělání. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi, nést odpovědnost za svoje výsledky a sdílet společné zážitky. Pomáháme jim v rozvoji charakteru a vztahu k druhým i k sobě samým, přičemž se opíráme o křesťanské hodnoty.

Tým pracovníků školy

Dáváme velký důraz na výběr pracovníků školy, kteří nejsou jen odborně zdatní, ale kteří především mají o děti zájem, jsou ochotni se jim osobně věnovat a usilují o naplnění hodnot školy. Naši učitelé se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, školení a stáží po celé České republice i v zahraničí.

Škola a rodiče = jeden tým

Součástí hodnot školy je rozvíjet spolupráci s rodiči a vzájemně komunikovat nejen o prospěchu dětí, ale i o celkovém rozvoji osobnosti a s tím souvisejícími otázkami (rozvoj dovedností, charakteru, komunikace, vztahů atd.). Vedení školy vždy s rodiči uzavírá písemnou smlouvu, že jsou obě strany ochotny tuto spolupráci rozvíjet (v případě potřeby i nad rámec třídních schůzek).

Chceme, aby byli rodiče do školního dění opravdu zapojeni, proto se k tomu snažíme vytvářet prostor a příležitosti při různých školních a společenských akcích. S tím souvisí i dobrá informovanost rodičů, o kterou se staráme prostřednictvím setkání, telefonátů, zprávami v EduPage, e-mailovou korespondencí a webovými stránkami.

Metody vyučování a výuka předmětů

Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Záleží nám na hezkém prostředí, které je podnětné pro děti, na praktickém pojetí vyučovacích předmětů, maximálním zapojení dětí a rozvoji moderních výukových metod.

Děti se od 1. třídy učí číst metodou Sfumato (splývavé čtení) a matematiku objevují metodou profesora Hejného. Od 1. třídy probíhá také výuka angličtiny. Do programu školy je od 2. třídy zařazena výuka informatiky a od 4. třídy psaní všemi deseti.

S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času venku, a to jak v době vyučování, tak při odpolední družině. Jsme členy projektu “Les ve škole” a “Lesní družina”.

Na obou stupních školy dbáme na sportovní a pohybovou výchovu žáků, pravidelně se zapojujeme do největšího sportovního projektu ČR Olympijský víceboj, který zaštiťují naši nejvýznamnější olympionici.

Na 2. stupni pak probíhá výuka přírodních věd, které zahrnují vědomosti z oborů přírodopis, fyzika a chemie a společenských věd, kde je začleněn zeměpis, občanská výchova a výchova ke zdraví, a předmětu umění a kultura, kde se propojuje výtvarná a hudební výchova. Žáci tak nezískávají izolované informace, ale vidí celistvost a provázanost světa kolem sebe.

Projektová výuka

Celý školní rok je pro děti z 1. až 4. třídy jedním velkým dobrodružstvím. Během “námořnické plavby” navštěvují různé země, o kterých se přirozenou cestou dovídají důležité informace, a tato témata se stávají i atraktivním pozadím při výuce všech ostatních předmětů. Starší děti se zabývají složitějšími projekty. V 5. až 9. třídě je vztahována především k významným výročím a svátkům během kalendářního roku napříč ročníky, i v rámci jednotlivých předmětů běží tematické projekty.

Práce ve skupinách

Tato práce podporuje u dětí samostatnost a spolupráci v učení. Nejde jen o občasnou aktivitu, ale o jedno ze základních rozestavení třídy.

I-plány

Na školní rok vytyčujeme ve spolupráci s rodiči individuální cíle pro každého žáka. Od školního roku 2010-2011 mají všichni žáci školy individualizované učební plány. Učivo tak bude šité na míru jak pro nadané děti, tak pro ty, které toho zvládnou méně. Děti se tak mohou vzdělávat a pracovat v kmenové, rozšířené a přizpůsobené úrovni a rozvíjet se v oblastech, které jim jsou blízké.

Připraveni na budoucnost

ZŠ Sion pro své žáky otvírá širokou škálu oblastí, ve kterých se mohou rozvíjet: založení školního sněmu přináší první zkušenosti s realizací dobrých nápadů ve prospěch ostatních, spolurozhodování o aktivitách a dění ve škole se učí i na třídních sněmech, projekt školní knihovny a třídních knihoven pomáhá s rozvojem čtenářské gramotnosti, během školního roku se žáci také zapojují do mnoha soutěží a dnes již tradičních školních akcí.

Individuální přístup k dětem

Jsme škola jak pro budoucí sekretářky a profesory, tak pro dobré zedníky a prodavačky, kteří svoji práci budou dělat rádi a poctivě. Rozvíjíme celou osobnost dítěte. Nesnažíme se děti seřadit do jedné “lajny”, ale vedeme je k tomu, aby dosahovaly každý svého maxima. Bystré děti, kterým jde učení výborně, dostávají větší prostor pro samostatnou práci, vlastní bádání, objevování a hledání souvislostí. Naopak na děti, které mají nejrůznější potíže s učením, nevyvíjíme stresující tlak na výkon, ale přirozeně počítáme s pomalejším tempem. Některým z těchto dětí se pak individuálně věnuje navíc i asistentka pro práci s dětmi se specifickými poruchami a procvičuje s nimi věci, ve kterých potřebují pomoc. Dětem dáváme najevo, že nezáleží jen na tom, jak rychle věci pochopí nebo se je naučí, ale také na tom, jaký k tomu mají přístup a jak se snaží.

Školní akce, výlety, exkurze

Důležitou součástí školy jsou i lyžařské pobyty, školy v přírodě a školní slavnosti, jako např. Námořnické slavnosti a Objevitelské slavnosti, Adventní trhy s dobročinnou sbírkou na adoptovanou dívku Mahimu z Indie a Vánoce splněných přání pro maminky a děti z azylového domu, Vánoce ve škole, oslava Velikonoc, šerpování a rozloučení s žáky devátého ročníku a pasování nových námořníků na závěrečné školní slavnosti.

Školní sněm

Již několik let u nás funguje instituce školní sněm, ve které má při hlasování každý jeden hlas, a to děti i učitelé. Námořníci a školáci se schází po budovách pravidelně každý týden a společně podávají návrhy na možné zlepšení či nápady ve prospěch dětí, tříd či vylepšení života školy, ať už se týkají vybavení školy, vzájemných vztahů nebo i školních projektů. Školní sněm disponuje i svým fondem, do kterého děti získávají finance ze sběru papíru.

Spolupráce se zahraničními školami

Spolupráce se zahraničními školami, jejichž způsob výuky a pojetí celého školního systému se nám líbí, je pro nás důležitou inspirací.

Jak je to se zaměřením naší školy?

Jsme moderní soukromou školou založenou na etických hodnotách, které vycházejí z křesťanství. Věříme, že jsou důležité pro zdravý rozvoj osobnosti dětí, a proto jsou obsaženy ve školním dění. Naše školáky vedeme přirozenou cestou k základům etiky a hodnotným mezilidským vztahům. Jednou týdně na prvním stupni v rámci etické výchovy tyto hodnoty ukazujeme na příbězích z jejich běžného života.

Zajímáte se o konkrétní třídy?

1.-4. třída (Námořníci)
5.-9. třída (Objevitelé a studenti)

Rodičovský příspěvek

Naše škola chce dětem nabídnout kvalitní a atraktivní vybavení, pomůcky i pestrý školní program. Jedním ze zdrojů pro tento rozvoj je také rodičovský příspěvek. S rodiči sepisujeme závaznou dohodu o placení rodičovského příspěvku v daných termínech. Ovšem v případě nepříznivé finanční situace je možné se dohodnout na individuálním řešení s vedením školy.

Obědy

Obědy máme od 1. 3. 2010 z vlastní školní kuchyně, která nevaří z polotovarů, ale vždy jen z kvalitních a čerstvých surovin. Jídelníček nabízí výběr ze dvou jídel, která nejsou jenom z české kuchyně, ale zahrnují i kuchyně mnoha jiných zemí. Vedle domácích jídel jako smažený řízek s bramborem, svíčková na smetaně, či králík se špenátem a bramborovým knedlíkem si můžete dát focacciu s restovanými houbami, středozemní těstovinový salát s olivami či salát caprese.

Závěrem…

Doufáme, že jste se u nás cítili dobře a že se vám naše škola líbila. Děkujeme za návštěvu a rádi se s vámi setkáme osobně.

Tým ZŠ Sion

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.