Představení školy

10 důvodů, proč si vybrat naši školu:

1. Bezpečné prostředí pro vaše děti

Jde nám o to, aby se děti ve škole cítily hezky a bezpečně. Naše škola patří mezi ty menší – máme o dětech dobrý přehled při hodinách, o přestávkách i v družině. Vytváříme dětem bezpečné a rodinné prostředí.

2. Kvalitní a přátelský tým

Naši učitelé, asistenti, družináři a klubátoři to nemají úplně jednoduché. Kromě toho, že učí a pracují odborně a kvalitně, chceme po nich také to, aby byli na děti milí, přátelští a féroví, povzbuzovali je a pomáhali jim řešit jejich starosti. Byli jim rovnocennými partnery a průvodci školním světem a výukou.

3. Přátelská atmosféra a hezké prostředí

Jde nám o to, aby se ve škole cítili dobře děti i dospělí. Pozitivní přístup a vstřícnost k dětem i rodičům očekáváme také od dalších zaměstnanců školy – jak v kanceláři, tak například i ve výdejně obědů. Školní budovy jsou barevné a upravené, záleží nám na příjemném prostředí.

4. Důraz na spolupráci školy a rodičů

Rodiče jsou pro nás nepostradatelní partneři, pravidelně s nimi komunikujeme, povídáme si o dětech nejenom v rámci třídních schůzek, ale míváme i individuální rozhovory. Naši učitelé jsou nastaveni na to si kdykoliv vyslechnout rodiče, komunikovat s nimi a společně hledat, co je pro jejich dítě nejlepší.

5. Individuální přístup

Každé dítě má po dohodě rodičů a učitelů nastaven plán svého učiva pro daný rok. Děti se mohou v jednotlivých předmětech učit na kmenové (to je základní) úrovni, nebo být zařazeni do rozšířeného či naopak přizpůsobeného učiva. V každém předmětu se toto zařazení může lišit – jde nám o to, aby děti dostaly přesně tu dávku učiva, jakou jsou schopni pojmout, aby v rámci svých možností pracovaly na maximum.

Nadaným dětem chceme dávat dostatek prostoru, aby svá obdarování rozvinuly – můžou postupovat rychleji v daném předmětu, jdou více do hloubky, zpracovávají své projekty, účastní se soutěží, badatelských a ICT dílen, rozvíjí se ve vybraných oblastech. Jsou pro ně připravena stanoviště i výběr témat ve studijním zaměření. Jsme školou spolupracující s Mensou. Pomáháme i dětem s poruchami učení – na škole pracují asistenti pedagoga, v potřebných předmětech se učí s podporou dospělého, svým tempem a pomocí vhodných metod. Ve škole pracuje speciální pedagog, který celou práci koordinuje a komunikuje s dětmi, rodiči i učiteli.

6. Moderní vyučovací metody

Často zařazujeme skupinovou práci, metodu nazvanou “stanoviště”, kdy žáci 1. – 4. třídy dostávají práci na celý den a sami pak plánují postup, pořadí úkolů i tempo, aby se rozvíjela dovednost se učit, rozhodovat a plánovat. Na 2. stupni si v rámci pátků studijního zaměření volí skladbu předmětů podle svých potřeb a zájmů. Na škole organizujeme několikrát ročně projektové dny, v nichž si žáci mohou volit mezi atraktivními projekty takový, který nejlépe odpovídá jejich zájmům nebo učebním potřebám. Učíme venku, v souvislostech a s porozuměním. Učíme děti přemýšlet. Při vyučování však používáme i interaktivní tabule, dataprojektory, podle potřeby notebooky a tablety a víme, že nad dobrou knihu či encyklopedii není.

7. Hlavní předměty jsou opravdu hlavní

Angličtinu se děti učí už od první třídy a snažíme se, aby byla běžnou součástí dne. Jako druhý jazyk vyučujeme od 7. třídy němčinu a ruštinu. Cizí jazyky jsou pro nás důležité, děti u nás zažívají anglické ráno s kapitánem, ti větší pak společné ráno v angličtině. Mohou navštěvovat jazykovou družinu a jazykový klub, v jazyce se mohou rozšiřovat i ve studijním zaměření. Jazykové vyučování nabízíme také v odpoledních kroužcích, které jsou pro naše žáky zdarma. Matematiku učíme od 1. do 4. třídy podle metody profesora Hejného. Je to metoda, která se nám dlouhodobě osvědčuje, naši matematici se každoročně výborně umísťují v matematických soutěžích. Od 5. třídy se matematika učí klasickou metodou. Podpora a rozšíření v oboru matematiky jsou zajištěny hodinami studijního zaměření, které si děti od 6. do 9. třídy mohou zvolit každý pátek. Důraz klademe i na český jazyk a čtenářskou gramotnost. Součástí školy je vyvýšené patro se školní knihovnou, děti hodně podporujeme ve čtení, při práci s texty zařazujeme metody kritického myšlení, učíme je pracovat s informacemi. V současné době jsou zbudovány i třídní knihovny odpovídající věku každé třídy. Takže s novým rokem se jejich třídní knihovny vždy obmění. I v češtině jsme od 6. do 9. třídy posílili výuku možným rozšířením – přípravou na přijímací zkoušky a komplexním procvičení učiva coby opakováním v rámci pátků studijního zaměření.

8. Nadstandardní znalosti

Naše děti se již od druhé třídy učí pracovat na počítačích a od 4. třídy je zařazeno psaní všemi deseti na klávesnici. Práce na počítači je u nás vedle výuky informatiky běžnou součástí hodin, škola má bohaté počítačové zázemí, děti mají jak uživatelské dovednosti, tak základy programování a robotiky. Už od 1. třídy jsou naše děti pověstné tím, že mají nadstandardní znalosti v oblasti zeměpisu. Celý první stupeň je vlastně taková hra na námořníky, kteří plují okolo světa – znalosti ze světa kolem nás se propojují ve všech předmětech. Snažíme se spolupracovat se zahraničními studenty i lektory, kteří prezentují své země, jejich kulturu, bohatství i zajímavosti interaktivní formou pro děti.

Přírodní a společenské vědy vyučujeme jako propojené předměty, které dávají informace z jednotlivých předmětů do souvislostí (přírodopis, chemie a fyzika, stejně pak zeměpis, občanská výchova a výchova ke zdraví). Důraz klademe na to, aby bylo vyučování co nejvíce propojeno s praktickým poznáním (pokusy, exkurze, besedy…). Stejně tak je v předmětu umění a kultura propojena výtvarná výchova s hudební.

9. Rozvíjíme celou osobnost dětí

Nejde nám pouze o znalosti. Každodenní součástí výuky je povídání o hodnotách důležitých pro mezilidské vztahy a život. Zapojujeme se do různých akcí, učíme děti, jak je důležité myslet na druhé, umět pomoci a respektovat je. Součástí školního života je na prvním stupni etická výchova, kde se děti seznamují s morálními a životními hodnotami, učí se zvládat základy verbální i neverbální komunikace, učí se poznávat své silné a slabé stránky, učí se pracovat s vlatní chybou a umět hodnotit druhé.

10. S námi se nudit nebudete

Jsme moderní soukromá škola s rodinnou atmosférou, která se stále rozvíjí. Klademe důraz na individualitu dítěte, rozvíjíme talenty všech dětí, máme různé úrovně obtížnosti učiva. Máme vizi budovat školu, která motivuje žáky k tomu dostat ze sebe to nejlepší, kde je prostor učit se odpovědnosti, rozhodování i základním etickým hodnotám. Za celou historii školy (od roku 2003) se nám podařilo vnést do školy mnoho prvků, které nejsou pro české školství typické: učební plány na několika úrovních pro každého žáka, kreditové hodnocení na 2. stupni, dobrovolné domácí úkoly, které nabízejí možnost se zaměřit jen na určité oblasti, slovní hodnocení, pravidelné projekty, pátky studijního zaměření, týdenní karty s hodnocením chování, zaměření na vnitřní motivaci a mnoho dalšího.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.